Betonarme prefabrike taşıyıcı sistem  ve  eleman seçimi ,düğüm noktaları ve yapım teknolojisine etki eden nedenlerin öğretilmesi.

Mimari ve kentsel planlamada mekansal ilişkiler,biçimsel örgütlenmeler ve yapılanmalara yönelik bu alanda yapılan çalışmalar ve farklılıkların araştırılması ve yöntemleri.

Fortran ve Turbo Pascal dillerini öğrenerek istenirse diğer programlama dillerine geçiş yapılabilir. Problemleri çözmede programlamadan yararlanmayı kazandırmak

Kentsel Tasarıma yönelik politika ve uygulamaların irdelenmesi amaçlanır

Dersin amacı kaos ve mimarlık arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğine dair yeni bakış açıları kazandırmaktır. Dersin üst kavramı olarak ele alınan kaosun geçmişten günümüze gelişimi hakkında bilgi edinmek, disiplinler arasındaki yerini ve önemini kavratabilmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ders, kaos ve insan arasındaki bağı araştırmak ve bu bağı mekan ölçeğinde tartışabilmeyi hedeflemektedir

Tasarlanmış bir çevrenin birey üzerindeki anlamlarını çözmeye olanak verecek ve fiziksel çevrede istenenle gerçekleştirilen arasındaki çelişkileri ortadan kaldırmak üzere tasarımda kullanılabilecek bir stratejiyi ortaya koyan görsel çevredeki etkileri ölçmek için kullanılan yöntem ve teknikleri irdelemek.

Katı Atıkların Depolama Teknikleri

Toprak dolgu barajlar, baraj tipleri, inşalarına ve gövde tiplerine göre dolgu tipleri. Toprak dolgu barajların projelendirme esasları Barajdan Su Taşması Kriteri. Baraj gövdesinden sızma ve borulanma, sızma ve borulanmayı kontrol edici tedbirler Şevlerin stabilitesi, stabilite tahkik metotları Temel stabilitesi. Kaya dolgu barajlar.

Atıksu oluşumu, akım karakteristiği, atıksu debi hesapları ve

deşarj standartları

Atıksu arıtımında temel işlemler

Izgaralar ve debi ölçümü

Kum tutucular ve yağ tutucular

Ön çökeltim havuzları

Biyolojik atıksu arıtım kinetiği

Aktif çamur metodunun teorisi ve uygulaması

Gaz transferi ve havalandırma

Aktif çamur modifikasyonları ve nütrient

giderimi

Havalandırmalı lagünler ve stabilizasyon

havuzları

Damlatmalı filtreler ve RBC’ler

Arıtma tesisi hidroliği

Çamur yoğunlaştırma

Çamur çürütme (Aerobik ve anaerobik)

Çamur susuzlaştır