Mevcut dersler

Güncel Araştırma ve geliştirme konularının belirlenmesi ve bir ortak akıl platformu oluşturmak için açılmış interaktif bilgi paylaşım formudur.

T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KTÜ, OMÜ, Gaziosmanpaşa Üni., Giresun Üni., Ordu Üni., Recep Tayyip Erdoğan Üni., Artvin Çoruh Üni.,  Bayburt Üni., Gümüşhane Üni. ve Avrasya Üni.’nin katılımıyla oluşan DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde yapılacak olan ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

Bu kurs Moodle da kullanılan soru tipleri hakkında temel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır.

Katı Atıkların Depolama Teknikleri

Toprak dolgu barajlar, baraj tipleri, inşalarına ve gövde tiplerine göre dolgu tipleri. Toprak dolgu barajların projelendirme esasları Barajdan Su Taşması Kriteri. Baraj gövdesinden sızma ve borulanma, sızma ve borulanmayı kontrol edici tedbirler Şevlerin stabilitesi, stabilite tahkik metotları Temel stabilitesi. Kaya dolgu barajlar.

Atıksu oluşumu, akım karakteristiği, atıksu debi hesapları ve

deşarj standartları

Atıksu arıtımında temel işlemler

Izgaralar ve debi ölçümü

Kum tutucular ve yağ tutucular

Ön çökeltim havuzları

Biyolojik atıksu arıtım kinetiği

Aktif çamur metodunun teorisi ve uygulaması

Gaz transferi ve havalandırma

Aktif çamur modifikasyonları ve nütrient

giderimi

Havalandırmalı lagünler ve stabilizasyon

havuzları

Damlatmalı filtreler ve RBC’ler

Arıtma tesisi hidroliği

Çamur yoğunlaştırma

Çamur çürütme (Aerobik ve anaerobik)

Çamur susuzlaştır

Kimya ve madde nedir? Semboller, formüller ve denklemler, gazlar, katılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge konusu öğrenciye verilir. Dersin haftalık ders saati 2 ve kredisi 3 tür.

Yumurtanın döllenmesi, zigotun gelişimi (bölünme, embriyonik polarizasyon, embriyonik eksenler, gastrulasyon). Hücresel farklılaşma. Organogenez. Model organizmalarda embriyonik gelişim

Bu derste canlıların maruz kaldığı fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucunda genomda meydana gelen toksik etkiler, genotoksik etkileri değerlendirmede kullanılan test sistemleri ve bu test sistemlerindeki kavramlar anlatılacaktır. Ayrıca genotoksisite çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi anlatılacaktır. 

Hücrenin temel özelliklerinin moleküler düzeyde incelenmesi, hücrenin membran özellikleri, çekirdek, DNA ve  RNA Sentezi, Protein Sentezi, Hücre sinyal iletimi, temel ve önemli işlevlerin moleküler mekanizmaları. 

Kanserin tabiatı ve risk faktörleri, tümör virüsleri ve kanser, serbest radikaller ve kanser, hücresel onkogenler ve kanser, tümör supresör genler ve kanser, p53 apoptozis ve kanser, pRb ve hücre siklusu kontrolü ve kanser, telomeraz senesens ve kanser, Sinyal sistemleri ve kanser, Angiogenezis ve kanser, Epigenetik değişimler ve kanser, Tümör gelişim kademeleri, hücrenin ölümsüzleşmesi, invazyon ve metastaz, tümör immunolojisi ve immün terapi, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ve rasyonel tedavi yöntemleri.

Prokaryot ve ökaryot moleküler biyolojisine giriş. Nükleik asitler, DNA replikasyonu, transkripsiyonu, gen regülasyonu ve mekanizmaları, hücresel haberleşme, mutasyonlar, DNA tamir mekanizmaları, Rekombinant DNA teknolojisi, Kanser biyolojisi


Nükleik asitlerin izolasyonu, saflaştırılması, çoğaltılması, hibridizasyonu, spektrofotometrik ve elektroforetik yöntemler, moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan enzimler, klonlama, polimorfizm analizleri, proteinlerin izolasyon, moleküllerin çeşitli kromatografik yöntemlerle ayrılması vb protein tekniklerini kapsamaktadır.

sosyal bilimlerinde ki gelişmelerden önemli bir alan oluşturan sosyal psikoloji, toplum gelişime- değişme etkileşimle doğrudan ilişkili olan iletişim bilimlerinin vazgeçilmez bir ilgi alanınını oluşturmaktadır.

geştalt terapi yaklaşımının gelişimi ve temelleri içerir..

öğrenmenin ilkeleri, alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, pavolov un koşullanma ve sönme, edimsel koşullanma.

Bu ders, psikolojinin temel konuları hakkında, başlıca kuramsal yaklaşımlara ve araştırmalara yer vererek bilgi aktarımını ve incelenen konuyla ilgili araştırma makalelerinin tartışılmasını kapsamaktadır.


Öğrencilere oyun terapisini ve bu alandaki yaklaşımları ve kuramları tanıtmak. Oyun terapisinde kullanılan temel terapist becerilerinin öğrenilmesi. Oyun terapisi uygulamasının esasları Başlıca kuramsal yaklaşımlar Psikodinamik modeller Hümanistik modeller Sistemik modeller Gelişmekte olan modellerin tanıtılması.

Deneysel psikoloji, psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eder ve bu yüzden psikoloji araştırmalarında kontrollü laboratuar koşulları altında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar aracılığıyla insan ve hayvan davranışların temelinde yatan süreçlerle ilgili hipotezler oluşturur ve bu hipotezleri test eder.  Deneysel psikoloji geniş bir yelpazede yer alan çok çeşitli davranışsal süreçleri inceleyen alt uzmanlık/ilgi/çalışma alanlarına sahiptir. 

Bu dersin amacı öğrencilerin etik ve ahlâk felsefesi; mesleki etik; psikoloji bilim ve uygulamasına ilişkin mesleki etik ilke ve kuralları; mesleki etik ilkelerinin ihlali sonucunda uygulanan süreçleri öğrenmelerini, kavramalarını ve gelecekteki mesleki yaşamlarında uygulamalarını sağlamaktır. 

Dersin temel amacı davranış psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır. Bu amaçla, davranış psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları psikopatoloji konularına yer verilecektir.

E/Ö Psikolojisi, birbirinden ayrılması zor olan iki alanın birleşmesinden oluşmaktadır. İlk alan olan endüstri psikolojisinde işleri hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak; nitelikli adayları tanımlamak, seçmek ve eğitmek; çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır. İkinci alan olan örgüt psikolojisinde ise çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, etkili liderle yetiştirmek, değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konular üzerinde durulur. 

Dersin amacı; üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin akademik ve idari anlamda bilgilenmelerini sağlamaktır. 


Bu ders;

Akademik Danışman,

Başarı ve Başarısızlık Durumu,

Kayıtla İlgili Hususlar, Seçmeli Dersler,

Ders Tanıtım Formu, Merkezi Sınavlar,

Sınavlarda uyulması gereken kurallar gibi akademik konuları ve; 

Bilgi Alma ve Başvuru (Dilekçe)

Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci-Öğretim Elemanı İlişkileri

Disiplin Yönetmeliği

Muafiyet Sınavı

UZEM gibi idari konuları içerir.

The main purpose of this course is to acquaint students with basic concepts in conflict analysis and resolution from an international relations perspective, provide a brief review of major theories, examine issues such as conflict, conflict analysis, peacemaking, peacebuilding, and gender in conflict resolution and provide students with a solid theoretical and empirical background on the topic.

Upon completion of this course, the student should:

  • Be familiar with the basic concepts in conflict resolution
  • Be familiar with the different theoretical approaches in the field
  • Analyze and resolve a given conflict

This course seeks to provide students with a general understanding of the European Union Politics since the Union’s establishment back in 1950s. It starts with a history of EU integration through successive signing of treaties which constitutes the basis of EU Law. The course proceeds with review of the institutional setup and how decision making is designed to adopt to each wave of enlargement. The course also concentrates on the history of enlargement processes and the evolution of the European Union’s Enlargement Policy, as well as, its Neighborhood Policy. The course also provide students with a general knowledge of the EU Law and Policies. The course ends with future projections about the EU’s integration (deepening) and enlargement (widening) processes.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Dersi

  Uluslararası hukukun tanımı kapsamı, kaynakları, genel prensipleri, tarihi, hakkında temel bilgiler anlatılacak ve olay incelemeleri yapılarak, öğrencilerin uluslararası hukuk konularında analiz, sentez ve yorum yapabilir seviyeye ulaşmaları sağlanacaktır. 

Anayasa ve Anayasa Hukuku Kavramı, Devlet’in tanımı, Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Hükûmet Sistemleri, Demokrasi teorisi, seçim sistemleri, anayasa yargısı konuları; Türk Anayasa tarihi, 1982 Anayasasına göre,Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, devletin temel organları ders konuları kapsamında işlenecektir.
Olay ve Anayasa Mahkemesi Kararları incelenmek suretiyle öğrencinin Anayasa Hukuku konusunda sentez ve yorum yapabilir seviyeye erişimi hedeflenmektedir. 

«Yabancılık» unsuru taşıyan durumlarda, kişiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını belirleyen hukuk dalı olan «Devletler Özel Hukukunun»  Kanunda Geçen ifadesiyle Milletlerarası Özel Hukuk kurallarının uygulama alanlarının ve tekniklerinin öğretilmesidir.    Öğrencilere Avrupa Birliğinin kuruluş tarihini, gelişim süreci ile günümüzdeki hukuksal yapısını ve Türkiye’nin Ankara Antlaşması ile başlayan Avrupa Birliği adaylığının hukuki sürecini öğrenmelerini sağlamaktır.

    İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihi Gelişimi, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri, Protokoller hakkında genel bilgi sunumu - Türkiye’nin güncel İnsan Hakları Hukuku sorunları; İnsan Hakları ve Demokrasi ilişkisi; Türk Anayasalarında İnsan Hakları ve Özgürlükleri ile İlgili Hükümler- Olağanüstü Hal Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin Görevleri, Yetkileri, İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Koruma mekanizmaları, dersin konularını oluşturmaktadır.

   Türk Vergi Mezuatına göre tüm vergiler yönünden geçerli olan düzenlemelerin öğrenilmesi, yürürlükte olan vergiler hakkında bilgi sahibi olunması, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler  getirdiği; yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldıran sebeplerin neler olduğu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Program öğrencilere bilimsel ekonomi yöntemleri kullandırarak, Avrupa Birliği ile ilgili sorunları analiz edebilip, politika önerileri sunabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Uluslararası ekonomik bütünleşmeler, özellikle 20. YY’ın ikinci yarısında, ülkelerin karşılaştıkları sorunlarla mücadele etmelerinin bir yolu olarak görüldüler. Bütünleşme ya da entegrasyon olgusunun hem teorik hem de pratikte çeşitli biçimleri ortaya çıktı. Bunlar arasında Serbest Ticaret Bölgeleri, Gümrük Birlikleri, Ortak Pazarlar, Ekonomik ve Parasal Birlikler sayılabilir. 

Bu derste esas olarak Avrupa’nın iktisadi bütünleşme süreci ve Türkiye'nin bu süreçteki yeri incelenecektir. 

Bu amaçla öncelikle bütünleşme kuramı, bütünleşme biçimleri, taraf ülkelerin ekonomilerine etkileri ve değişik uygulamalar gözden geçirilecektir. AB’nin kısaca tarihsel gelişimi ve gelinen son aşama, Ekonomik ve Parasal Birlik ve kurumlar gözden geçirildikten sonra Türkiye ile AB ilişkileri ve tam üyelik sürecindeki temel iktisadi sorunlar, ortak politikalar, gümrük birliği, yakınlaşma kriterleri gibi konular tartışılarak bütüncül bir fotoğraf ortaya konmaya çalışılacaktır.

            Bu bağlamda ders, hem dünyadaki ekonomik bütünleşmeler hakkında genel bir çerçeve sunacak hem de güncel boyutlarıyla AB-Türkiye ilişkisinin iktisadi analizini olanaklı kılacak araçları kazandıracaktır.

Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.

Günümüzde ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, hemen her alanda görülmeye başlanan değişim ve etkileri daha ziyade “küreselleşme” kavramı ile ifade edilmekte ve bir süreç yaşanmaktadır. 

Bu süreç, birçok araştırmacıya göre; bireysel, toplumsal ve evrensel anlamda hemen her şeyin yeniden biçimleneceği tarihsel bir kırılma noktasına işaret etmektedir. Küreselleşme tartışmalarının merkezindeki konulardan biri de ulus-devlet ve buna ilişkin gelişmelerdir. Yaşanan toplumsal değişim ulus-devlete ilişkin bir yol ayrımına gelinip gelinmediği konusunda yoğun tartışmalara yol açmıştır. Bu derste, küreselleşme kavramı tüm boyutları ile alınacak ve ulus-devlete etkileri incelenecektir. 


Karşılaştırma yapabilmek, farklı bağlam ve olayları birlikte gözlemlemeyi, bunların kendi içlerinde ve birbirleriyle ilişkilendirerek çözümlemeyi, dolayısıyla geniş bir birikim ve zihinsel çabayı gerektirir.

Karşılaştırma ülkeler arasında yapıldığında ise toplumsal gerçeklikleri hızla ve çok boyutlu olarak görme alışkanlığı, sorunlara çoklu çözüm üretme yeteneği kazanılacağı açıktır.
Karşılaştırmalı kamu yönetiminin temelinde, başka ülkelerin deneyimlerinden yararlanma, başka ülkelerde geliştirilmiş olan yönetim tekniklerini, yenilikleri öğrenme, bunları kendi ülkesinin yönetimine uygulama düşüncesi yatmaktadır.
Bu derste, çeşitli ülkelerdeki kamu yönetimlerinin oluşum ve gelişim aşamaları ile kamu yönetimlerinin yapısal ve işleyişsel yönden tanımlanması ve karşılaştırmalı bir perspektiften incelenmesi amaçlanmaktadır.Bu dersle öğrencileri, kamu personeli ve yöneticilerinin kamu örgütleri içindeki davranışlarını anlayabilir ve analiz edebilir hale getirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca örgüt içindeki vatandaş ya da çalışanın davranışları sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları yönetme bilgi ve becerisi kazandırmak istenmekte ve kamudaki örgütsel davranış ve yönetsel psikoloji aşağıdaki içerikle incelenmektedir.

Çeşitli örgütlerde çalışan bireyler her zaman rasyonel davranış göstermeyebilirler. Yüksek motivasyona sahip, üretken, iyi ilişkiler içinde olamayabilirler. Çünkü bireylerin davranışlarını etkileyen pek çok uyarıcı vardır. Kişilik ve bunu etkileyen çevresel faktörler birey davranışlarını değişken kılar. İnsanların örgütsel yapıların içerisinde nasıl davrandıkları, neden böyle davrandıklarını, insanların davranışlarını öngörmek ve yönetmek için neler yapılabileceği örgütsel davranış biliminin konuları içerisinde açıklanmaktadır.

Bu dersin amacı, Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçleri öğrenmektir.

Bu derste öğrenciler:

  • Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa katkılarını kavrayacak,
  • Farklı dönem, mekan ve kişilere ait toplumlar arası idari, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımalarını değerlendirebilecek ve
  • Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçleri kavrayarak tarihî ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine katkı sunabilecektir.


Prof. Dr. İlber Ortaylı

“Koca bir kavmin binlerce kilometreyi üç asır içinde geçtiğini düşünün… Bu, dünyayı değiştirmez de ne yapar? İşte Türkler dünyayı böyle değiştirdi. Bu sebeple, bizim hayali bir tarih ve kahramanlar üretmeye değil, yalnızca doğruyu öğrenmeye ihtiyacımız var…”

Siyaset; ne kadar farklı olursa olsun, insan doğasındaki sırrın belirlenmesi üzerinden değil, keşfedilmesi; yok edilmesi, tekleştirilmesi üzerinden değil de özgürleştirilmesi ve farklılıklara saygı duyulması üzerinden barışçı yollarla sürdürülmesidir. İnsan doğasındaki farklılıkları yok etmek, tekleştirmek ile insanı köleleştirmek, hatta öldürmek arasında hiçbir fark yoktur.

Siyaset ile insan ilişkilerini analiz eden yazarlar insan-siyaset ilişkisi, siyasal toplumlaşma, kitle, kamuoyu, liderlik, propaganda, siyasal iletişim ve yeni medya, siyasal simge ve semboller, yabancılaşma, şiddet ve sivil itaatsizlik konularını tek bir kaynakta toplayarak ilgili konuları, siyasetin temel dinamikleri bağlamında ele almaktadırlar. 

Kitapta, siyaset psikolojisi tamlamasındaki ikiliden, psikolojinin siyaseti belirlemesi yerine siyasetin psikolojisi tamlamasındaki ikiliden, psikolojinin siyaseti belirlemesi yerine siyasetin psikolojiyi belirlemesi üzerinden analizler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Yazarlar, bu konularla ilgili olarak da, Türk ve Dünya siyasal sistemindeki ve kültüründeki örnekleri ihmal etmemeye dikkat göstererek, pratikten uzak olmayan bir çalışmayı okuyucuları ile paylaşmaktadırlar.

Bu dersin öncelikli amacı, siyaset biliminin bir alt disiplini olan karşılaştırmalı siyaset alanının ana temalarını tanıtmaktır. Ayrıca, öğrencilerden bu ana temalar çerçevesinde, farklı ülkelerin rejim, seçim, parti ve hükümet sistemlerini giriş düzeyinde tanımaları beklenmektedir. Bu bağlamda, karşılaştırmalı yöntem uygulamalarını, bu uygulamaların bulgularını kavramaları hedeflenir. 

Bu dersin amacı, demokrasinin tarihsel kökenlerini, tanımlarını, ölçümlerini, belirleyicilerini (ön koşullarını) ve sonuçları üzerine yapılmış temel tartışmaları siyaset bilimi perspektifinden öğrencilere tanıtmaktır. Öğrencilerin, demokratik yönetimle ilgili temel ampirik ve teorik soruları analiz etme becerisi geliştirmeleri hedeflenmektedir. Siyaset Bilimi’ne Giriş, Karşılaştırmalı Siyaset, ve Siyasi Düşünceler Tarihi derslerinde tartışılan temalardan hareketle, demokrasi alanında yapılan araştırmaların daha üst bir düzeyde tartışılması amaçlanmaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrencilerin demokrasi ile ilgili bilimsel bulgulara dayalı tartışmalar yapabilmeleri, daha sistematik ve bilimsel temelli argumanlar geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bu dersin amacı öğrencilere Avrupa Entegrasyonu ve Avrupa Birliği süreçleri hakkında temel bir kavrayış kazandırmaktır. Avrupa entegrasyonu ve genişlemesi kurumsal evrimiyle birlikte ele alınmaktadır. Bu süreçler, uluslararası ilişkilerin ana temalarını oluşturan uluslararası sistem, uluslararası düzeyde barışın tesisi, uluslar üstü düzeyde egemenlik paylaşımı gibi konularda emsalsiz örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası ilişkiler öğrencileri bu süreçleri çeşitli boyutlarıyla kavramalı ve analiz edebilmelidir.

Bu dersin amacı günümüzde kullanılan güç, devlet, özgürlük, adalet, temsil, eşitlik, meşruiyet gibi siyasetin temel kavramlarının felsefi kaynaklarını ve gelişimini açıklamaktır. Ders kapsamında, Platon, Aristo, Machievelli, Hobbes, Locke ve Rousseau gibi siyasi düşünürlerin siyaset felsefesinde ilgilendikleri temel sorular ve bunları nasıl cevapladıkları incelenir. Bu kavramların ve siyasi düşünüşün gelişimini içinde şekillendikleri toplumsal yapı ve şartlardan bağımsız düşünemeyiz. Dolayısıyla, dersin işlenişinde öncelikle siyaset felsefesinin gelişimde kaynak  teşkil eden tarihsel kurum ve yapılar betimlenerek, öğrencilerin ilgili siyasal düşünüşlerin alt yapısını da kavramaları hedeflenmektedir.

Ahlak,İş ahlakı kavramı, İş ahlakının tarihsel gelişimi, İş ahlakı yaklaşımları, İş ahlakının kurumsallaşması, Sosyal sorumluluk ve kavramsal çerçevesi, Sosyal sorumluluk ve ahlakla ilişkisi, Sosyal sorumluluk alanları, Sosyal sorumluluk yaklaşımları.

Yerel Yönetimler dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu -Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması, - Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti ilişkisi, Günümüzde Yerel Yönetiminde hizmet yaklaşımı ve gelişmeler, -İl Özel İdareleri mevzuat ve analiz- Osmanlı döneminde yerel hizmetler ve belediyeler, Vakıflar- Günümüzde Belediyeler Örgütsel Yapı Belediye ve Kentsel Hizmetler, Mahalle Örgütlenmesi ve Hizmetler, Belediyelerin Mali Yapısı- Büyükkent Belediyeleri, Yönetsel Yapı Dinamikleri, Büyük Kent Belediyesi Hizmetleri, Mali Yapılanma, Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım, Belediye Şirketleri-Köy Yönetimleri, İller Bankası ve Kamu Harcamaları, Kalkınma Ajansları ve yerelde yönetişim Yerelde Kurumsal-Toplumsal Sorumluluk projelerinde İşbirliği

Dünyada ve Türkiye'de kamu personel yönetiminin doğuşu ve gelişim süreci-  Kamu personel yönetimin tanımı, konusu, işlevleri- Kamu Personel Yönetimi ve Özel Sektör Personel Yönetimi Arasında Benzerlikler/Farklılıklar  -  Çağdaş Kamu Personel Yönetimi İlkeleri - Kamu Görevlileri İle İlgili Anayasal ilkeler- Kamu kesiminde istihdam biçimleri ve sayısal görünüm- Devlet memurları kanunu. Memurluğa Giriş, Sınavlar ve Adaylık Dönemi, Asli Memurluğa Atanma - Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin ödev ve sorumluluklar- Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin haklar, yasaklar- Devlet Memurluğunda sınıflandırma, ilerleme ve yükselmeler, yer değiştirmeler- Değerlendirme ve disiplin- Memurluğun sona ermesi

Kamu Maliyesi, Tanımı, İçeriği, Kamu Gelirlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Kamu Giderlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Verginin Yapısı, Sınıflandırılması İlkeleri, Kamu Giderlerinin Artış Nedenleri ve Sınıflandırılması, Bütçenin Esasları, Tarihsel Gelişimi, Görevleri, Prensipleri, Türk Bütçe Sistemi, Kamu Borçlarının Sınıflandırılması ve İncelenmesi, Maliye Politikasının Konusu ve Dengesizliklerde Uygulama Yolları.

Bu derste Türkiye’de uygulanan vergilerin neler olduğu, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler ve sorumluluklar getirdiği, yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı gibi konulara değinilecektir.

ÜBu dersin amacı; Türkiye dışındaki Türk dünyasını tanımak ve anlamaktır. Uzun yıllar Sovyet egemenliğinde yaşayan Türk Halklarının benliklerinde oluşan farklılığı anlamak için, onların bu süre içinde muhatap oldukları tesirleri iyi bilmek gerekir. Türk halklarıyla Türkiye Türkleri arasında tarih ve dil ortaklıklarının yanında, zaman içinde oluşan kültür farklılıklarını da doğru algılamak gerekir.  İşte bu derste Sovyet döneminde ve sonrasında Türk halklarının etnik yapılanmaları, lisani durumları, tarihi ve iktisadi gelişimleri incelenecektir. Ayrıca Avrupa’daki Türk Toplulukları ile Dünyanın Diğer Bölgelerindeki Türk Toplulukları, Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Politikası ve Türk Dünyası Arasında İlişkileri Düzenleyen Kurumlar da dersin konuları arasındadır.

Demokratik rejimler ve özellikleri; Demokratik olmayan siyasal rejimler; Siyasi karar; Siyasi kültür; Siyasi liderler; Siyasi elit; Günümüzde Sivil Toplum Kavramı; Kamuoyu ve baskı grupları; Uluslar ve milliyetler; Uluslararası ilişkiler; Küresel siyaset; Türkiyenin dış siyaseti; Çağdaş dünyanın siyasal sorunları

Bu dersin amacı öğrencilere karşılaştırmalı siyaset kavramını ve amacını açıklamak ve daha sonra bazı temel siyasi sistemleri karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Demokratik ve demokratik olmayan rejimler ve federe/üniter devletlerdir. Öğrenciler yasama, yürütme ve yargı güçleri; seçim ve parti sistemleri; çıkar grupları; devletlerarası ilişkiler, medya ve ekonomi gibi belirli unsurlara odaklanmaları için teşvik edilirler

Orta doğu tarihinin ana hatlari; Orta doğu’da dinler; Orta doğu’nun etnık, ekonomık ve sosyal yapısı, yeraltı kaynakları ve su sorunu; orta doğu ülkelerının sıyasal yapısı; Orta doğu’da mıllıyetçılık ve sıyonızm; Terörızm ve sılahlanma; Arap-israıl sorunu ve orta doğu barış sürecı; 11 eylül sonrasında orta doğu; Orta doğu’da “devrımler” ve sıyasal dönüşüm; ABD-nin Orta dogu politikası; AB-nin Orta dogu politikası; Türkiyenin Orta dogu politikası; Rusyanın Orta dogu politikası

Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramların tanımlanması; Halkla İlişkilerin tarihsel gelişimi; Halkla İlişkiler ve İmaj Mühendisliği Kavramı; Kamuoyu, Kamuoyu Oluşturma; Halkla İlişkilerin Temel Öğesi İletişim, Sosyal Sorumluluk Standardı, Sosyal Sorumluluk, Sosyal Girişimcilik, İmaj ve Kurumsal İmaj Yönetimi, Kurumsal İtibar Yönetimi; Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Halkla İlişkiler Ayrımı; Halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında, basın bülteni, haber mektubu, broşür, kurumsal reklam değerlendirme, el ilanı, yıllık rapor halkla ilişkiler etkinliklerinin tanımlanması ve uygulanmasını içermektedir; Halkla İlişkilerin Görev Alanları, Halkla İlişkilerin Tanıtımında Kullandığı Araçlar, Yöntem ve Teknikler; Sosyal Medya, Sanal Ortam ve Halkla İlişkiler/ Kriz Döneminde Halkla İlişkiler; Baskı Grupları ve Kamuoyu; Halkla İlişkiler Modelleri; Halkla İlişkiler Kampanyaları.


SHİİ - sillabus

SHİİ 1 ders

Son yıllarda giderek artan sosyal medya kullanımı, beraberinde bilgi güvenliği risklerini de ortaya çıkarıyor. İşte bu noktada, “Sosyal ağ sayfalarındaki kişisel bilgilerimiz ne kadar güvende?” sorusu ile karşılaşmaya başlıyoruz. 

İnternet dünyasının en önemli parçalarından biri haline gelen sosyal ağlar, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bilginin paylaşılması ve hızı saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Çayımızı yudumlarken keyfimizi, tatile gittiğimizde fotoğraflarımızı, doğum günlerimizi kutlarken doğum tarihimizi sosyal ağlar üzerinden herkese ilan ediyoruz.

Doğal olarak bu bilgiler, siber suçluların sosyal ağlara yönelmesini sağlıyor. Şifre avcılığı, spam mesajlar, zararlı yazılımlar, kredi kartı dolandırıcılığı, kontör dolandırıcılığı, kişisel bilgilerin çalınması ve çok daha fazla risk bizleri bekliyor.

Bu ders kapsamında da Bilgi Güvenliği nedir? Neden önemlidir? Özellikle sosyal medya platformlarını kullanırken güvenliğimizi nasıl artırırız? gibi sorulara cevap aranacaktır.


     Ceza Muhakemesi Hukukunun konusunun yani, bir suç işlendiği şüphesi ile başlayıp, soruşturmanın ve kovuşturmanın yapılması, muhakeme aşamasında güvenlik tedbirlerinin uygulanması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve bir karara varılması ile kanun yolları neticesinde hükmün kesinleşmesi aşamalarından geçerek işleyen sürecin öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlamaktadır. Bu süreç içerisinde ceza yargılaması hukukunun insan haklarına uygun olarak işlemesi konusunda temel bir anlayış geliştirilmesi ve ceza yargılamasına ilişkin örnek olayların hukuk mantığı çerçevesinde çözümünün öğrenilmesi dersin hedefini oluşturmaktadır.

    Suç ve Ceza kavramları, ceza hukukunun temel tanımları ile kanunlarda suç olarak belirlenmiş fiilleri işleyenlere uygulanan soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz süreçleri anlatılacaktır. Ceza hukukunun genel hükümleri ile özel ceza düzenlemeleri içeren maddeleri öğretilecektir. Olay ve karar incelemeleri yapılmak suretiyle, ceza hukuku konusunda öğrencilerin analiz ve sentez yapabilir seviyeye ulaşmaları sağlanacaktır. 

İdarenin eylem ve işlemleri nedeniyle hakları ihlal edildiği iddiasıyla kişilerin açtıkları idari davalara ilişkin hukuki düzenlemeler, olay ve mahkeme kararları incelemeleri ile ders işlenecektir. Öğrencilerin İdari Yargı konusunda kanun ve karar inceleme, başvuru yollarını bilme ve yapabilme seviyesinde bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

   

      Türk Vergi Mevzuatına göre tüm vergiler yönünden geçerli olan düzenlemelerin öğrenilmesi, yürürlükte olan vergiler hakkında bilgi sahibi olunması, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler  getirdiği; yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldıran sebeplerin neler olduğu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Mikro bilgisayar sisteminin donanımsal yapısını, bilgisayar mimarilerini tanımak, mikroişlemci-mikro denetleyici kavramlarını bilmek, Mikro denetleyicileri ve PIC mikro denetleyici çeşitlerini tanımak, PIC mikro denetleyicilerini programlamak ve uygulamalar geliştirmek

CAD veya Bilgisayar Destekli Tasarım İngilizce de bu işi yapmak için yazılan programlara verilen genel bir ad olan "Computer Aided Design” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan CAD terimi ile ifade edilir.

C dilini ve öğretmek ve Dev C++ uygulamasının hazırlamasını sağlamak

C dilin temelleri verildikten sonra, döngüler, fonksiyonlar, sınıf yapısı, kütüphaneler verilerek örnek yazılım uygulamaları DEV C++ ile yapılacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları:

1) Dev C++ programinin sistemde kurmak ve hakim olmak.

2) Algoritmaları C diline çevirip kod yazma kabiliyyetine sahip olmak.

3) kod hatalarını gidermek.

Ders Bilgi Paketi İçin Tıklayınız...

Ön Kosul Dersi BPR 103 Algoritma ve Programlamaya Giriş


Görsel programlamaya hızlı ve kolay bir giriş yapmak ve diğer dillere hazırlık olacak altyapıyı vermek. Ayrıca VB.Net ile görsel tasarım için gerekli temel konuları öğrenmeyi salamak.

https://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/computer_fundamentals_tutorial.pdf

Davranış,

Bir disiplin olarak doğmasının nedeni,

Örgütsel davranış bilimi nedir?

Örgütlerde insan davranışı neden çok önemli?

Örgütsel davranış modeli

Yönetim ve Psikoloji ile İlişkisi

Örgütsel davranışın ilgi alanı...

Bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın donanım ve yazılımları
Bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın donanım ve yazılımları

1) Analog ve sayısal kavramları ayırt eder 2) Sayı sistemlerini bilir, Sayı sistemleri arasında dönüşümler yapabilir 3) Sayı sistemlerinde dört işlem yapabilir ve tümleyen aritmetiğini bilir 4) Kodlama sistemlerini açıklar

Sistem tanımlamak, Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilmek yeterliklerinin kazandırılmasıdır. 

Haberleşme nedir? 

Halkla İlişkiler Kampanyalarında yapılan örnek faaliyetler.

Edward Bernays

Ivy Lee 

Halkla İlişkiler duayenlerinin yapmış olduğu halkla ilişkiler kampanyalarına geniş bir şekilde yer verilmesi, aynı zamanda günümüz dünyası ve ülkemizde şirketlerin yapmış olduğu halkla ilişkiler faaliyetlerine öğrencilerin de sunum katkılarıyla geniş bir şekilde yer verilmektedir.

Tüketim Toplumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen küresel dünyada, kurumlar, firmalar, markalar tüketicilerini(hedef kitle) -(target people)  belirlemek adına tüketici davranışlarına gereksinimleri vardır.

Güvenlik Projelendirmesinin hazırlanabilmesi için hangi konulara ihtiyaç olunduğunu bilebilecek

Güvenlik Projelendirmesinin neleri içerdiğini anlatabilecek

Güvenlik Projelendirmesinde maliyet hesabı yapılırken

Hazırlanan risk analizinde önceliklerin neler olduğunu tespit edebilecek

Hazırlanan Güvenlik Projesinin ilgili kısımlarını Koruma ve Güvenlik Planına dahil edebilecek 

Güvenlik Projelendirme Sürecinde gerekli yazışmaları yapabilecek

Güvenlik Tedbirlerinin Temelini ve Özel Güvenlik ile ilgili temel konuları anlamak


Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Özel Güvenlik Temel Prensiplerini Kavrar 

2 Devriye ve Nokta Kavramını açıklar 

3 Eşkal tespiti, Teşhisi ve Eşya tarifini açıklar 

4 Not alma, Rapor ve Tutanak yazar 

5 Genel kolluk ve Özel Güvenlik ilişkilerini açıklar

Güvenlik Sistemlerini Tanıma.

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Güvenlik sistemlerinin kullanım gerekçelerini anlatabilecek

2 Güvenlik sistemlerinin kullanım nedenlerini açıklayabilecek

3 Kuruluşları tehdit eden iç ve dış faktörleri örnekleyebilecek 

4 Kuruluşların güvenlik açıklarını ve alınacak önlemleri anlatabilecek 

5 Güvenlik sistemleri seçilirken dikkat edilen hususları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilme.


Koruma ve Güvenlik Planlarını Uygulayabilmek, Koruma ve Güvenlik Planlarını gözden geçirip açıklıkların giderilmesinde önerilerde bulunmak

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Güvenlik ve Acil Durum Prosedürlerinin hazırlanış gerekçelerini anlatabilecek

2 Koruma Güvenlik Planlarını hazırlayabilecek

3 Koruma Güvenlik Planlarının içeriğini uygulayabilecek

4 Koruma Güvenlik Planlarının gözden geçirerek güncelleyebilecek önerilerde bulunmak

5 Güvenlik Değerlendirmesi yaparken dikkat edilen hususları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilecek.Sağlık ekibinin yardımı sağlanıncaya kadar ilk yardım yöntemlerini öğretmek.
İlk yardımın tanımı,önemi,ilkeler,yanıklar,diğer ilk yardım halleri ile ilgili bilgiler elde etmek.

Dersin Öğrenme Çıktıları :

1- İlk yardımla ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlayabilir.
2- İlkyardımda öncelikli durumları açıklayabilir.
3- Temel ilkyardım uygulamalarını yapabilir.


Özel Güvenlik Hukukunu öğretmek

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Özel güvenlik hukukunu açıklar 

2 Özel Güvenlik yönetmeliğini açıklar 

3 Özel Güvenlik genelgelerini açıklar 

4 Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerini açıklar


Ders, Mühendislik eğitiminin çok yönlü gelişimine temel oluşturmak amaçlı, diferansiyel ve integral hesaplama tabanlı Klasik Elektrik ve Magnetizma kursudur.Dersin amacı; öğrencilere toplam 8 yarıyılda aldıkları eğitimi uygulama dönüştürmek ve noksanlıklarını tamamlama fırsatı vermektir.


Dersin özeti; Bilgisayar  mühendisliği ile ilgili teorik konuların pratik uygulamalara dönüştürülmesi, Proje geliştirme, tasarlama ve üretme aşamalarının doğrudan uygulamalı olarak gerçeklenmesi. Bir konunun teorik incelenmesi. Bir sistemin veya sürecin bilgisayar ortamında tasarlanıp modellenmesi ve incelenmesi, büyük çaplı projelerin bir parçasının gerçeklenmesi.

Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir. Mobil uygulama geliştirme ve test ortamı olarak Android işletim sistemi kullanılmaktadır.

Klasik Elektromagnetik Kuramın ilk bölümünü oluşturan kurs, durgun Elektrik alanlar ve statik Magnetik alanların uygulamalarını içermektedir.

Diyotlar, BJT (AC-DC), Mosfet(AC-DC)

Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş

Staj yapacak ögrencilerimiz için hazırlanmıştır. İlgili duyurular, yönerge ve formları içermektedir.

Sayısal görüntünün temelleri. Uzamsal uzayda görüntü iyileştirme. Frekans uzayında görüntü iyileştirme. Görüntü onarma. Renkli görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü iletişim sistemleri. MATLAB kullanarak görüntü işleme uygulamaları.

Temel Kavramlar, C dilinin temel yapısı, operatörler, şart deyimleri, döngü deyimleri, göstergeler, diziler, dizgeler, yapılar.

Gazlar, termodinamik yasalar, iç enerji, serbest enerji, entalpi, entropi, izotermal ve adiyabatik süreçler, termokimyasal tempkimler, denge kinetik, mertebe, molekülerite, tipkime hızı ve ölçülmesi, hız sabiti sıcaklık ilişkisi, elektrokimya.

Bu derste proses kontrolün temelini oluşturan teorik bilgilerin yanı sıra modelleme kavramı ve model eşitliklerinin proses kontrol uygulamalarındaki önemi ve kullanımı konuları işlenmektedir.

Gıda endüstrisinde kullanılan temizleme, ayırma ve sınıflandırma sistemleri. Kümülatif ve diferansiyel elek analizi problemleri, öğütme işlemlerinde kullanılan ekipmanlar. Kırma ve öğütmede temel kanunlar ve teorik güç hesaplama, karıştırma ve yoğurma sistemleri. Teorik güç tüketimi hesaplamaları. Emülsifiye etme temel prensipleri ve ekipmanları. Filtrasyonda basınç değişimi, membran ayırma sistemleri ile gıda sanayinde kullanılan santrifügasyon işlemlerinin teori ve uygulamaları.

Bu ders kapsamında, fabrika (tesis) kurulumunda rol oynayan faktörleri içeren mühendislik tasarımı ve fizibilite etüdü ile ilgili genel bilgiler verilecektir.  

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme bireyler ve bireylerin oluşturduğu toplumların sağlığı için temel gereksinimlerin başında gelir. Bu ders kapsamında, beslenmenin sağlık üzerine etkisi, suyun organizma açısından önemi, makro (protein, karbonhidrat, yağ, su) ve mikro (vitaminler ve mineraller)  besin öğelerinin organizmadaki etkileri, metabolizma, yaşam boyu beslenme, temel besin grupları ve gıda alerjenleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.  

Ölçü ve birimler, birim sistemleri, basınç, sıcaklık, konsantrasyon, kompozisyon vb. kavramlar. Açık sistem fiziksel/reaksiyonlu işlemlerde kütle denklikleri. Suyun faz diyagramı, denge, buhar basıncı, kısmi basınç, doygunluk, rutubet. Genel enerji denkliğinin kurulması: entalpi değişimleri, kimyasal reaksiyon içeren sistemlerde enerji denklemi.

Isı ve kütle transfer işlemleri; destilasyon, gaz absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, buharlaşma ve evaporatörler, kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucuların prensipleri ve uygulamaları.

Gıda mühendisliği ile ilgili metinleri okuma, anlama, yazılı metinler oluşturabilme

Bu ders kapsamında, gıdaların yapısında bulunan temel bileşenler (karbonhidrat, enzim, vitamin, mineral), gıda katkı maddeleri ve kontaminantları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de günlük kalorinin büyük bir kısmı hububat ve ürünlerinden sağlanmaktadır. Bu ders kapsamında, buğdayın orijini, sınıflandırılması, buğday tanesinin mikroskobik yapısı ve kimyasal bileşimi, öğütme teknolojisi ve tahıl ürünlerini işleme teknolojisi (ekmek, makarna, kek, bisküvi, kahvaltılık tahıl, vb. üretimi) ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 

Derste iş hukukunun temel prensipleri ve temel tanımlar iş sözleşmesi kavramı, süreli ve süresiz iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin tarafları, ehliyet, hükümsüzlük halleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, fesih ihbarı ve bildirimsiz fesih, çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, zayıf tarafın korunması prensibi, kıdem ve ihbar tazminatları ve iş sözleşmesinden doğan çeşitli uyuşmazlıklar örnek pratiklerle anlatılmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3'tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

Doğum öncesi gelişimin önemini kavraması 0-2 yaş dönemindeki psikomotor ,zihin,dil ,sosyal ve duygusl gelişime ilişkin kuramları kavrayabilmesi,0-2 yaş dönemi bilişsel gelişimi öğrenme ,dil gelişim aşamalarını ve dil gelişiminde etkili olan faktörleri öğrenmesi ,çocuklarda gelişimi destekleyecek etkinlik ve uygulamaları öğrenmesi.

Temel kavramlar. Eğitim programlarının psikolojik, felsefi, tarihsel ve sosyal temelleri. Program tasarım modelleri. Program geliştirme modelleri. Program çalışma grupları. İhtiyaç analizi yaklaşım ve teknikleri. Hedef, içerik, öğretme öğrenme süreci ve değerlendirme öğeleri. Program değerlendirme modelleri.


Türkiye'de ve dünyada erken çocukluk eğitimin durumu, çocuk yetiştirme ve çocuk eğitiminde kültürel etkilenmeler, okul öncesi eğitim modellerini içerir.

Gözlem, tanımı, çeşitleri, iyi bir gözlemin özellikleri, gözlem verilerini değerlendirmenin ana hatları, doğrudan gözlemler ve örnek kayıtlar, süre kayıtları, zaman örneklemi, olay Örneklemi, tanımı ve uygulaması,

planlanmış aktivite listeleri, tanımı, uygulaması, basit katılım çizelgeleri, tanımı, uygulaması, değerlendirmede kullanılan araçlar ve örnek kayıtların sunumu, portfolyo tanımı, uygulaması, in direkt

gözlemler, tanımı ve çeşitleri, Anekdotlar kayıtlar, tanımı, uygulaması

Dersin amacı: Oyun dağarcığını geliştirmek ve çocuğun gelişimine uygun oyun etkinlikleri düzenlemek ve uygulamaktır.

Dersin İçeriği: Oyunun tanımı, oyunun tarihçesi, kuramcılara göre oyunun gelişimi, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyunun eğitimdeki yeri ve önemi, çocukluk döneminde oyun, kurumlarda oyun saatleri, çocuklara yönelik oyun ve oyun materyalleri geliştirme

Sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması,Gebelik Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Doğum Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Pediatride Sık Görülen Problemler,Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri ve Sık Görülen Hastalıkları,Prematürite, Postmatürite ve İntrauterin Büyüme Geriliği,Pediatride Acil Durumlar ve İlk Yardım,Bağışıklık Sistemi ve Aşılar,Bulaşıcı Hastalıklar ve Solunum Yolu Enfeksiyonları,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar,Anemiler,Allerjik Hastalıklar

0-6 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları, ve kuramları (piaget, Vygotsky, Bruner), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-6 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dile ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.

Ders Kategorileri


Site haberleri

(Henüz hiçbir duyuru gönderilmemiş.)