Mevcut dersler

Güncel Araştırma ve geliştirme konularının belirlenmesi ve bir ortak akıl platformu oluşturmak için açılmış interaktif bilgi paylaşım formudur.

T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KTÜ, OMÜ, Gaziosmanpaşa Üni., Giresun Üni., Ordu Üni., Recep Tayyip Erdoğan Üni., Artvin Çoruh Üni.,  Bayburt Üni., Gümüşhane Üni. ve Avrasya Üni.’nin katılımıyla oluşan DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde yapılacak olan ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

Bu kurs Moodle da kullanılan soru tipleri hakkında temel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır.

Toprak dolgu barajlar, baraj tipleri, inşalarına ve gövde tiplerine göre dolgu tipleri. Toprak dolgu barajların projelendirme esasları Barajdan Su Taşması Kriteri. Baraj gövdesinden sızma ve borulanma, sızma ve borulanmayı kontrol edici tedbirler Şevlerin stabilitesi, stabilite tahkik metotları Temel stabilitesi. Kaya dolgu barajlar.

Kimya ve madde nedir? Semboller, formüller ve denklemler, gazlar, katılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge konusu öğrenciye verilir. Dersin haftalık ders saati 2 ve kredisi 3 tür.

Yumurtanın döllenmesi, zigotun gelişimi (bölünme, embriyonik polarizasyon, embriyonik eksenler, gastrulasyon). Hücresel farklılaşma. Organogenez. Model organizmalarda embriyonik gelişim

Bu derste canlıların maruz kaldığı fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucunda genomda meydana gelen toksik etkiler, genotoksik etkileri değerlendirmede kullanılan test sistemleri ve bu test sistemlerindeki kavramlar anlatılacaktır. Ayrıca genotoksisite çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi anlatılacaktır. 

Hücrenin temel özelliklerinin moleküler düzeyde incelenmesi, hücrenin membran özellikleri, çekirdek, DNA ve  RNA Sentezi, Protein Sentezi, Hücre sinyal iletimi, temel ve önemli işlevlerin moleküler mekanizmaları. 

Kanserin tabiatı ve risk faktörleri, tümör virüsleri ve kanser, serbest radikaller ve kanser, hücresel onkogenler ve kanser, tümör supresör genler ve kanser, p53 apoptozis ve kanser, pRb ve hücre siklusu kontrolü ve kanser, telomeraz senesens ve kanser, Sinyal sistemleri ve kanser, Angiogenezis ve kanser, Epigenetik değişimler ve kanser, Tümör gelişim kademeleri, hücrenin ölümsüzleşmesi, invazyon ve metastaz, tümör immunolojisi ve immün terapi, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ve rasyonel tedavi yöntemleri.

Prokaryot ve ökaryot moleküler biyolojisine giriş. Nükleik asitler, DNA replikasyonu, transkripsiyonu, gen regülasyonu ve mekanizmaları, hücresel haberleşme, mutasyonlar, DNA tamir mekanizmaları, Rekombinant DNA teknolojisi, Kanser biyolojisi


Nükleik asitlerin izolasyonu, saflaştırılması, çoğaltılması, hibridizasyonu, spektrofotometrik ve elektroforetik yöntemler, moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan enzimler, klonlama, polimorfizm analizleri, proteinlerin izolasyon, moleküllerin çeşitli kromatografik yöntemlerle ayrılması vb protein tekniklerini kapsamaktadır.

A course developing university-wide skills of reading, writing, and analysis. Addresses the needs of students in English and other disciplines where both writing and reading have an important role in learning. The course fosters personal writing skills and also introduces writing as a subject of study in itself.

An investigation into the creation, understanding, and audience of contemporary short fiction. Class meetings will include discussion and analysis of modern and contemporary fiction – its components, appeals, and conventions. Subjective interpretation from class members paired with academic literary analyses provides a context for students to investigate.


The primary purpose of this course is to provide preservice teachers with information and experiences that will help them develop and deliver effective instructional programs for students in secondary grades (7-12). Major areas of content focus are the nature of the teaching/learning process, including research-based models of instruction, planning, classroom management, learning environments and motivation. Preservice teachers will become familiar with and demonstrate evidence of the knowledge, skills, and dispositions for effective beginning teaching

This course intends to enable students to acquire a knowledge and appreciation of classical literature through the study of the social and political context of Greece and Rome; and create awareness of a common European heritage deriving from the civilisations of Greece and Rome. It undertakes a survey of classical Greek and Roman literature with special emphasis on the epic and dramatic genres through the study of exemplary texts which is essential for a better comprehension of classical Western literature and art, and a better understanding of British literature in general in the following courses.

This course introduces the discipline and nature of Translation Studies (TS) through an overview of the major contemporary translation theories that originated and developed from the 1950’s onward. It adopts a diachronic perspective to the study of these modern theories, with a special focus on their principles and methods used to translate different text types. The concept of translation and the role of the translator also take centre stage in the analysis and comparison of different theories of and approaches to translation.

This study focuses on designing an English grammar syllabus for Turkish speaking English learners, which is based on the assumption that learning English grammar will be simpler and easier for Turkish speaking learners if it is introduced in a way by which they can achieve accessibility to Universal Grammar. In this study, we analyze almost all traditional grammar modules presented in a reliable ELT reference course book referring to parameters set between Turkish and English languages, try to determine how much of these modules are accessible through first language competence and finally transfer the results into developing a foreign language learning syllabus, accordingly suggesting a hierarchy of learning for Turkish speaking English learners. The traditional grammar modules are initially categorized as to their phrasal structures and then corresponding sample Turkish and English structures are analyzed in terms of parametric variations. Finally, a competence based English grammar syllabus designed as to parametric variations and language particular grammatical properties is suggested. This study aims to provide Turkish speaking learners of English with an easy access to learning English grammar through their Turkish grammatical competence, getting rid of unnecessary grammatical instructions and following a natural order of derivations in foreign language grammar.

sosyal bilimlerinde ki gelişmelerden önemli bir alan oluşturan sosyal psikoloji, toplum gelişime- değişme etkileşimle doğrudan ilişkili olan iletişim bilimlerinin vazgeçilmez bir ilgi alanınını oluşturmaktadır.

geştalt terapi yaklaşımının gelişimi ve temelleri içerir..

öğrenmenin ilkeleri, alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, pavolov un koşullanma ve sönme, edimsel koşullanma.

Bu ders, psikolojinin temel konuları hakkında, başlıca kuramsal yaklaşımlara ve araştırmalara yer vererek bilgi aktarımını ve incelenen konuyla ilgili araştırma makalelerinin tartışılmasını kapsamaktadır.


Öğrencilere oyun terapisini ve bu alandaki yaklaşımları ve kuramları tanıtmak. Oyun terapisinde kullanılan temel terapist becerilerinin öğrenilmesi. Oyun terapisi uygulamasının esasları Başlıca kuramsal yaklaşımlar Psikodinamik modeller Hümanistik modeller Sistemik modeller Gelişmekte olan modellerin tanıtılması.

Deneysel psikoloji, psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eder ve bu yüzden psikoloji araştırmalarında kontrollü laboratuar koşulları altında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar aracılığıyla insan ve hayvan davranışların temelinde yatan süreçlerle ilgili hipotezler oluşturur ve bu hipotezleri test eder.  Deneysel psikoloji geniş bir yelpazede yer alan çok çeşitli davranışsal süreçleri inceleyen alt uzmanlık/ilgi/çalışma alanlarına sahiptir. 

Bu dersin amacı öğrencilerin etik ve ahlâk felsefesi; mesleki etik; psikoloji bilim ve uygulamasına ilişkin mesleki etik ilke ve kuralları; mesleki etik ilkelerinin ihlali sonucunda uygulanan süreçleri öğrenmelerini, kavramalarını ve gelecekteki mesleki yaşamlarında uygulamalarını sağlamaktır. 

Dersin temel amacı davranış psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır. Bu amaçla, davranış psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları psikopatoloji konularına yer verilecektir.

E/Ö Psikolojisi, birbirinden ayrılması zor olan iki alanın birleşmesinden oluşmaktadır. İlk alan olan endüstri psikolojisinde işleri hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak; nitelikli adayları tanımlamak, seçmek ve eğitmek; çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır. İkinci alan olan örgüt psikolojisinde ise çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, etkili liderle yetiştirmek, değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konular üzerinde durulur. 

Dersin amacı; üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin akademik ve idari anlamda bilgilenmelerini sağlamaktır. 


Bu ders;

Akademik Danışman,

Başarı ve Başarısızlık Durumu,

Kayıtla İlgili Hususlar, Seçmeli Dersler,

Ders Tanıtım Formu, Merkezi Sınavlar,

Sınavlarda uyulması gereken kurallar gibi akademik konuları ve; 

Bilgi Alma ve Başvuru (Dilekçe)

Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci-Öğretim Elemanı İlişkileri

Disiplin Yönetmeliği

Muafiyet Sınavı

UZEM gibi idari konuları içerir.

Arapça kelimelerin yapısı, harflerine göre Arapça kelimeler, Arapça isim, mastar, İsm-i Fâil ve İsm-i Mefûl

Bu dersin amacı öğrenciye Arapça temel bazı bilgileri vererek, Türk edebiyatına ait Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazandırmaktır.

The main purpose of this course is to acquaint students with basic concepts in conflict analysis and resolution from an international relations perspective, provide a brief review of major theories, examine issues such as conflict, conflict analysis, peacemaking, peacebuilding, and gender in conflict resolution and provide students with a solid theoretical and empirical background on the topic.

Upon completion of this course, the student should:

 • Be familiar with the basic concepts in conflict resolution
 • Be familiar with the different theoretical approaches in the field
 • Analyze and resolve a given conflict

This course seeks to provide students with a general understanding of the European Union Politics since the Union’s establishment back in 1950s. It starts with a history of EU integration through successive signing of treaties which constitutes the basis of EU Law. The course proceeds with review of the institutional setup and how decision making is designed to adopt to each wave of enlargement. The course also concentrates on the history of enlargement processes and the evolution of the European Union’s Enlargement Policy, as well as, its Neighborhood Policy. The course also provide students with a general knowledge of the EU Law and Policies. The course ends with future projections about the EU’s integration (deepening) and enlargement (widening) processes.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Dersi

  Uluslararası hukukun tanımı kapsamı, kaynakları, genel prensipleri, tarihi, hakkında temel bilgiler anlatılacak ve olay incelemeleri yapılarak, öğrencilerin uluslararası hukuk konularında analiz, sentez ve yorum yapabilir seviyeye ulaşmaları sağlanacaktır. 

Anayasa ve Anayasa Hukuku Kavramı, Devlet’in tanımı, Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Hükûmet Sistemleri, Demokrasi teorisi, seçim sistemleri, anayasa yargısı konuları; Türk Anayasa tarihi, 1982 Anayasasına göre,Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, devletin temel organları ders konuları kapsamında işlenecektir.
Olay ve Anayasa Mahkemesi Kararları incelenmek suretiyle öğrencinin Anayasa Hukuku konusunda sentez ve yorum yapabilir seviyeye erişimi hedeflenmektedir. 

«Yabancılık» unsuru taşıyan durumlarda, kişiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını belirleyen hukuk dalı olan «Devletler Özel Hukukunun»  Kanunda Geçen ifadesiyle Milletlerarası Özel Hukuk kurallarının uygulama alanlarının ve tekniklerinin öğretilmesidir.    Öğrencilere Avrupa Birliğinin kuruluş tarihini, gelişim süreci ile günümüzdeki hukuksal yapısını ve Türkiye’nin Ankara Antlaşması ile başlayan Avrupa Birliği adaylığının hukuki sürecini öğrenmelerini sağlamaktır.

    İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihi Gelişimi, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri, Protokoller hakkında genel bilgi sunumu - Türkiye’nin güncel İnsan Hakları Hukuku sorunları; İnsan Hakları ve Demokrasi ilişkisi; Türk Anayasalarında İnsan Hakları ve Özgürlükleri ile İlgili Hükümler- Olağanüstü Hal Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin Görevleri, Yetkileri, İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Koruma mekanizmaları, dersin konularını oluşturmaktadır.

   Türk Vergi Mezuatına göre tüm vergiler yönünden geçerli olan düzenlemelerin öğrenilmesi, yürürlükte olan vergiler hakkında bilgi sahibi olunması, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler  getirdiği; yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldıran sebeplerin neler olduğu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Program öğrencilere bilimsel ekonomi yöntemleri kullandırarak, Avrupa Birliği ile ilgili sorunları analiz edebilip, politika önerileri sunabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Uluslararası ekonomik bütünleşmeler, özellikle 20. YY’ın ikinci yarısında, ülkelerin karşılaştıkları sorunlarla mücadele etmelerinin bir yolu olarak görüldüler. Bütünleşme ya da entegrasyon olgusunun hem teorik hem de pratikte çeşitli biçimleri ortaya çıktı. Bunlar arasında Serbest Ticaret Bölgeleri, Gümrük Birlikleri, Ortak Pazarlar, Ekonomik ve Parasal Birlikler sayılabilir. 

Bu derste esas olarak Avrupa’nın iktisadi bütünleşme süreci ve Türkiye'nin bu süreçteki yeri incelenecektir. 

Bu amaçla öncelikle bütünleşme kuramı, bütünleşme biçimleri, taraf ülkelerin ekonomilerine etkileri ve değişik uygulamalar gözden geçirilecektir. AB’nin kısaca tarihsel gelişimi ve gelinen son aşama, Ekonomik ve Parasal Birlik ve kurumlar gözden geçirildikten sonra Türkiye ile AB ilişkileri ve tam üyelik sürecindeki temel iktisadi sorunlar, ortak politikalar, gümrük birliği, yakınlaşma kriterleri gibi konular tartışılarak bütüncül bir fotoğraf ortaya konmaya çalışılacaktır.

            Bu bağlamda ders, hem dünyadaki ekonomik bütünleşmeler hakkında genel bir çerçeve sunacak hem de güncel boyutlarıyla AB-Türkiye ilişkisinin iktisadi analizini olanaklı kılacak araçları kazandıracaktır.

Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.

Bu ders, öğrencilere bürokrasi, bürokrasi kuramları ve Türk bürokrasisinin temel sorunları hakkında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Bu dersi alan öğrenciler:

 • Bürokrasi kavramının farklı anlamlarının ve bu kavrama yönelik farklı kuramsal kavrayışları açıklar
 • Bürokrasinin davranışsal ve yapısal özelliklerini yorumlar
 • Bürokrasinin kamu yönetimi içinde gelişim süreci ve siyaset ile ilişkisini yorumlar,
 • Türkiye bürokrasisinin temel sorunlarının değerlendirir.
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar

Eryılmaz, Bilal (2013), Bürokrasi ve Siyaset, Alfa Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.

Yardımcı Kaynaklar

Poggi, Gianfranco (2008), Devlet; Doğası, Gelişimi Ve Geleceği, Aysun Babaca (Çev.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Oktay, Cemil (1997), Siyasal Sistem ve Bürokrasi: Yükselen İstemler Karşısında Türk Siyasal Sistemi ve Kamu Bürokrasisi, Der Yayınları, İstanbul.

Heper, Metin (1977), Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Eryılmaz, Bilâl vd. (2013), Kamu Yönetimi, AÖF Yayını, NO: 1933


Bu ders, öğrencilere bürokrasi, bürokrasi kuramları ve Türk bürokrasisinin temel sorunları hakkında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Bu dersi alan öğrenciler:

 • Bürokrasi kavramının farklı anlamlarının ve bu kavrama yönelik farklı kuramsal kavrayışları açıklar
 • Bürokrasinin davranışsal ve yapısal özelliklerini yorumlar
 • Bürokrasinin kamu yönetimi içinde gelişim süreci ve siyaset ile ilişkisini yorumlar,
 • Türkiye bürokrasisinin temel sorunlarının değerlendirir.
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programı, Değişim Sosyolojisi

Georgeon, F. (2006). Osmanlı-Türk Modernleşmesi 1900-1930. (çev. A. Berktay) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,

Berkes, N. (2002). Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,

Köker L. Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi,

Mardin Ş. (1995). Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları,

Yardımcı Kaynaklar

Karpat K. H. (2006). Osmanlı'da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma İstanbul: İmge Yayınları

Durgun Ş.(2007). Modernleşme ve Siyaset, Konya: Çizgi Kitabevi


Karşılaştırma yapabilmek, farklı bağlam ve olayları birlikte gözlemlemeyi, bunların kendi içlerinde ve birbirleriyle ilişkilendirerek çözümlemeyi, dolayısıyla geniş bir birikim ve zihinsel çabayı gerektirir.

Karşılaştırma ülkeler arasında yapıldığında ise toplumsal gerçeklikleri hızla ve çok boyutlu olarak görme alışkanlığı, sorunlara çoklu çözüm üretme yeteneği kazanılacağı açıktır.
Karşılaştırmalı kamu yönetiminin temelinde, başka ülkelerin deneyimlerinden yararlanma, başka ülkelerde geliştirilmiş olan yönetim tekniklerini, yenilikleri öğrenme, bunları kendi ülkesinin yönetimine uygulama düşüncesi yatmaktadır.
Bu derste, çeşitli ülkelerdeki kamu yönetimlerinin oluşum ve gelişim aşamaları ile kamu yönetimlerinin yapısal ve işleyişsel yönden tanımlanması ve karşılaştırmalı bir perspektiften incelenmesi amaçlanmaktadır.Bu dersle öğrencileri, kamu personeli ve yöneticilerinin kamu örgütleri içindeki davranışlarını anlayabilir ve analiz edebilir hale getirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca örgüt içindeki vatandaş ya da çalışanın davranışları sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları yönetme bilgi ve becerisi kazandırmak istenmekte ve kamudaki örgütsel davranış ve yönetsel psikoloji aşağıdaki içerikle incelenmektedir.

Çeşitli örgütlerde çalışan bireyler her zaman rasyonel davranış göstermeyebilirler. Yüksek motivasyona sahip, üretken, iyi ilişkiler içinde olamayabilirler. Çünkü bireylerin davranışlarını etkileyen pek çok uyarıcı vardır. Kişilik ve bunu etkileyen çevresel faktörler birey davranışlarını değişken kılar. İnsanların örgütsel yapıların içerisinde nasıl davrandıkları, neden böyle davrandıklarını, insanların davranışlarını öngörmek ve yönetmek için neler yapılabileceği örgütsel davranış biliminin konuları içerisinde açıklanmaktadır.

Bu dersin amacı, Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçleri öğrenmektir.

Bu derste öğrenciler:

 • Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa katkılarını kavrayacak,
 • Farklı dönem, mekan ve kişilere ait toplumlar arası idari, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımalarını değerlendirebilecek ve
 • Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçleri kavrayarak tarihî ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine katkı sunabilecektir.


Prof. Dr. İlber Ortaylı

“Koca bir kavmin binlerce kilometreyi üç asır içinde geçtiğini düşünün… Bu, dünyayı değiştirmez de ne yapar? İşte Türkler dünyayı böyle değiştirdi. Bu sebeple, bizim hayali bir tarih ve kahramanlar üretmeye değil, yalnızca doğruyu öğrenmeye ihtiyacımız var…”

Siyaset; ne kadar farklı olursa olsun, insan doğasındaki sırrın belirlenmesi üzerinden değil, keşfedilmesi; yok edilmesi, tekleştirilmesi üzerinden değil de özgürleştirilmesi ve farklılıklara saygı duyulması üzerinden barışçı yollarla sürdürülmesidir. İnsan doğasındaki farklılıkları yok etmek, tekleştirmek ile insanı köleleştirmek, hatta öldürmek arasında hiçbir fark yoktur.

Siyaset ile insan ilişkilerini analiz eden yazarlar insan-siyaset ilişkisi, siyasal toplumlaşma, kitle, kamuoyu, liderlik, propaganda, siyasal iletişim ve yeni medya, siyasal simge ve semboller, yabancılaşma, şiddet ve sivil itaatsizlik konularını tek bir kaynakta toplayarak ilgili konuları, siyasetin temel dinamikleri bağlamında ele almaktadırlar. 

Kitapta, siyaset psikolojisi tamlamasındaki ikiliden, psikolojinin siyaseti belirlemesi yerine siyasetin psikolojisi tamlamasındaki ikiliden, psikolojinin siyaseti belirlemesi yerine siyasetin psikolojiyi belirlemesi üzerinden analizler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Yazarlar, bu konularla ilgili olarak da, Türk ve Dünya siyasal sistemindeki ve kültüründeki örnekleri ihmal etmemeye dikkat göstererek, pratikten uzak olmayan bir çalışmayı okuyucuları ile paylaşmaktadırlar.

Bu dersin öncelikli amacı, siyaset biliminin bir alt disiplini olan karşılaştırmalı siyaset alanının ana temalarını tanıtmaktır. Ayrıca, öğrencilerden bu ana temalar çerçevesinde, farklı ülkelerin rejim, seçim, parti ve hükümet sistemlerini giriş düzeyinde tanımaları beklenmektedir. Bu bağlamda, karşılaştırmalı yöntem uygulamalarını, bu uygulamaların bulgularını kavramaları hedeflenir. 

Bu dersin amacı, demokrasinin tarihsel kökenlerini, tanımlarını, ölçümlerini, belirleyicilerini (ön koşullarını) ve sonuçları üzerine yapılmış temel tartışmaları siyaset bilimi perspektifinden öğrencilere tanıtmaktır. Öğrencilerin, demokratik yönetimle ilgili temel ampirik ve teorik soruları analiz etme becerisi geliştirmeleri hedeflenmektedir. Siyaset Bilimi’ne Giriş, Karşılaştırmalı Siyaset, ve Siyasi Düşünceler Tarihi derslerinde tartışılan temalardan hareketle, demokrasi alanında yapılan araştırmaların daha üst bir düzeyde tartışılması amaçlanmaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrencilerin demokrasi ile ilgili bilimsel bulgulara dayalı tartışmalar yapabilmeleri, daha sistematik ve bilimsel temelli argumanlar geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bu dersin amacı öğrencilere Avrupa Entegrasyonu ve Avrupa Birliği süreçleri hakkında temel bir kavrayış kazandırmaktır. Avrupa entegrasyonu ve genişlemesi kurumsal evrimiyle birlikte ele alınmaktadır. Bu süreçler, uluslararası ilişkilerin ana temalarını oluşturan uluslararası sistem, uluslararası düzeyde barışın tesisi, uluslar üstü düzeyde egemenlik paylaşımı gibi konularda emsalsiz örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası ilişkiler öğrencileri bu süreçleri çeşitli boyutlarıyla kavramalı ve analiz edebilmelidir.

Bu dersin amacı günümüzde kullanılan güç, devlet, özgürlük, adalet, temsil, eşitlik, meşruiyet gibi siyasetin temel kavramlarının felsefi kaynaklarını ve gelişimini açıklamaktır. Ders kapsamında, Platon, Aristo, Machievelli, Hobbes, Locke ve Rousseau gibi siyasi düşünürlerin siyaset felsefesinde ilgilendikleri temel sorular ve bunları nasıl cevapladıkları incelenir. Bu kavramların ve siyasi düşünüşün gelişimini içinde şekillendikleri toplumsal yapı ve şartlardan bağımsız düşünemeyiz. Dolayısıyla, dersin işlenişinde öncelikle siyaset felsefesinin gelişimde kaynak  teşkil eden tarihsel kurum ve yapılar betimlenerek, öğrencilerin ilgili siyasal düşünüşlerin alt yapısını da kavramaları hedeflenmektedir.

Ahlak,İş ahlakı kavramı, İş ahlakının tarihsel gelişimi, İş ahlakı yaklaşımları, İş ahlakının kurumsallaşması, Sosyal sorumluluk ve kavramsal çerçevesi, Sosyal sorumluluk ve ahlakla ilişkisi, Sosyal sorumluluk alanları, Sosyal sorumluluk yaklaşımları.

Yerel Yönetimler dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu -Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması, - Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti ilişkisi, Günümüzde Yerel Yönetiminde hizmet yaklaşımı ve gelişmeler, -İl Özel İdareleri mevzuat ve analiz- Osmanlı döneminde yerel hizmetler ve belediyeler, Vakıflar- Günümüzde Belediyeler Örgütsel Yapı Belediye ve Kentsel Hizmetler, Mahalle Örgütlenmesi ve Hizmetler, Belediyelerin Mali Yapısı- Büyükkent Belediyeleri, Yönetsel Yapı Dinamikleri, Büyük Kent Belediyesi Hizmetleri, Mali Yapılanma, Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım, Belediye Şirketleri-Köy Yönetimleri, İller Bankası ve Kamu Harcamaları, Kalkınma Ajansları ve yerelde yönetişim Yerelde Kurumsal-Toplumsal Sorumluluk projelerinde İşbirliği

Dünyada ve Türkiye'de kamu personel yönetiminin doğuşu ve gelişim süreci-  Kamu personel yönetimin tanımı, konusu, işlevleri- Kamu Personel Yönetimi ve Özel Sektör Personel Yönetimi Arasında Benzerlikler/Farklılıklar  -  Çağdaş Kamu Personel Yönetimi İlkeleri - Kamu Görevlileri İle İlgili Anayasal ilkeler- Kamu kesiminde istihdam biçimleri ve sayısal görünüm- Devlet memurları kanunu. Memurluğa Giriş, Sınavlar ve Adaylık Dönemi, Asli Memurluğa Atanma - Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin ödev ve sorumluluklar- Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin haklar, yasaklar- Devlet Memurluğunda sınıflandırma, ilerleme ve yükselmeler, yer değiştirmeler- Değerlendirme ve disiplin- Memurluğun sona ermesi

Kamu Maliyesi, Tanımı, İçeriği, Kamu Gelirlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Kamu Giderlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Verginin Yapısı, Sınıflandırılması İlkeleri, Kamu Giderlerinin Artış Nedenleri ve Sınıflandırılması, Bütçenin Esasları, Tarihsel Gelişimi, Görevleri, Prensipleri, Türk Bütçe Sistemi, Kamu Borçlarının Sınıflandırılması ve İncelenmesi, Maliye Politikasının Konusu ve Dengesizliklerde Uygulama Yolları.

Bu derste Türkiye’de uygulanan vergilerin neler olduğu, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler ve sorumluluklar getirdiği, yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı gibi konulara değinilecektir.

Demokratik rejimler ve özellikleri; Demokratik olmayan siyasal rejimler; Siyasi karar; Siyasi kültür; Siyasi liderler; Siyasi elit; Günümüzde Sivil Toplum Kavramı; Kamuoyu ve baskı grupları; Uluslar ve milliyetler; Uluslararası ilişkiler; Küresel siyaset; Türkiyenin dış siyaseti; Çağdaş dünyanın siyasal sorunları

Bu dersin amacı öğrencilere karşılaştırmalı siyaset kavramını ve amacını açıklamak ve daha sonra bazı temel siyasi sistemleri karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Demokratik ve demokratik olmayan rejimler ve federe/üniter devletlerdir. Öğrenciler yasama, yürütme ve yargı güçleri; seçim ve parti sistemleri; çıkar grupları; devletlerarası ilişkiler, medya ve ekonomi gibi belirli unsurlara odaklanmaları için teşvik edilirler

Orta doğu tarihinin ana hatlari; Orta doğu’da dinler; Orta doğu’nun etnık, ekonomık ve sosyal yapısı, yeraltı kaynakları ve su sorunu; orta doğu ülkelerının sıyasal yapısı; Orta doğu’da mıllıyetçılık ve sıyonızm; Terörızm ve sılahlanma; Arap-israıl sorunu ve orta doğu barış sürecı; 11 eylül sonrasında orta doğu; Orta doğu’da “devrımler” ve sıyasal dönüşüm; ABD-nin Orta dogu politikası; AB-nin Orta dogu politikası; Türkiyenin Orta dogu politikası; Rusyanın Orta dogu politikası

Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramların tanımlanması; Halkla İlişkilerin tarihsel gelişimi; Halkla İlişkiler ve İmaj Mühendisliği Kavramı; Kamuoyu, Kamuoyu Oluşturma; Halkla İlişkilerin Temel Öğesi İletişim, Sosyal Sorumluluk Standardı, Sosyal Sorumluluk, Sosyal Girişimcilik, İmaj ve Kurumsal İmaj Yönetimi, Kurumsal İtibar Yönetimi; Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Halkla İlişkiler Ayrımı; Halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında, basın bülteni, haber mektubu, broşür, kurumsal reklam değerlendirme, el ilanı, yıllık rapor halkla ilişkiler etkinliklerinin tanımlanması ve uygulanmasını içermektedir; Halkla İlişkilerin Görev Alanları, Halkla İlişkilerin Tanıtımında Kullandığı Araçlar, Yöntem ve Teknikler; Sosyal Medya, Sanal Ortam ve Halkla İlişkiler/ Kriz Döneminde Halkla İlişkiler; Baskı Grupları ve Kamuoyu; Halkla İlişkiler Modelleri; Halkla İlişkiler Kampanyaları.


SHİİ - sillabus

SHİİ 1 ders

Bu dersin amacı, uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin akademik yazım becerilerini geliştirmektir.

Bu dersi alan öğrenciler:

 • Bilimsel yöntem Düşünme ve Yazma ile İlgili Temel Bilgi Ve Yaklaşımları Açıklayabilir
 • Araştırma tasarımı yapabilir,
 • Araştırma Sorusu Oluşturur ve Hipotez Geliştirir,
 • Veri toplayabilir, tanımlayabilir ve Ölçebilir
 • Nitel, Nicel Tasarımlar ile Temel Analiz Tekniklerini Açıklayabilir

Bu dersin amacı, tarihsel deneyimlerden hareketle güncel uluslararası aktörler arası sosyo-politik olguların analizinin nedensellik ilişkisi içerisinde doğru ve kolay yapılmasına katkı sağlayacak birikimin sağlanmasıdır.

Bu dersi alan öğrenciler:

 • İnsanlık tarihi çerçevesinde toplumların evrimleşmesine paralel olarak dünya dengelerinin değişmesine etki eden siyasi oluşumları ve gelişmeleri yorumlayabilir,
 • 1789 Fransız Devriminden II. Dünya Savaşına kadarki dönemde var olan uluslararası sistemleri, uluslararası ilişkilerin seyri ve uluslararası güçleri ve
 • II. Dünya Savaşı öncesi siyasi gelişmeleri ve Savaşın sonuçlarını, Türkiye’ye etkilerini değerlendirebilir,
 • Gelinen nokta ile yakın geçmişte oluşan olaylar arasında bir anlam ve ilişki kurabilir.

Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler disiplininin temel konularının öğrencilere aktarılması, disiplindeki temel teorik yaklaşımların öğretilmesi ve uluslararası ilişkileri meydana getiren meselelerin tarihsel ve güncel örnekler ile öğrencilere anlatılmasıdır.

Bu dersi alan öğrenciler:

 • Uluslararası ilişkiler kavramını tanımlayıp, Uluslararası İlişkiler disiplininin temel çalışma konularını açıklar
 • Disiplindeki temel teorik yaklaşımları yorumlar
 • Uluslararası ilişkilerde yer alan temel aktörleri ve onların birbirleriyle ilişkilerini tanımlar.
 • Tarihsel süreçte uluslararası ilişkileri meydana getiren temel olayları ve meseleleri analiz eder.
 • Örnek olaylar üzerinden günümüz uluslararası ilişkiler konularının analizini yapar.

Son yıllarda giderek artan sosyal medya kullanımı, beraberinde bilgi güvenliği risklerini de ortaya çıkarıyor. İşte bu noktada, “Sosyal ağ sayfalarındaki kişisel bilgilerimiz ne kadar güvende?” sorusu ile karşılaşmaya başlıyoruz. 

İnternet dünyasının en önemli parçalarından biri haline gelen sosyal ağlar, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bilginin paylaşılması ve hızı saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Çayımızı yudumlarken keyfimizi, tatile gittiğimizde fotoğraflarımızı, doğum günlerimizi kutlarken doğum tarihimizi sosyal ağlar üzerinden herkese ilan ediyoruz.

Doğal olarak bu bilgiler, siber suçluların sosyal ağlara yönelmesini sağlıyor. Şifre avcılığı, spam mesajlar, zararlı yazılımlar, kredi kartı dolandırıcılığı, kontör dolandırıcılığı, kişisel bilgilerin çalınması ve çok daha fazla risk bizleri bekliyor.

Bu ders kapsamında da Bilgi Güvenliği nedir? Neden önemlidir? Özellikle sosyal medya platformlarını kullanırken güvenliğimizi nasıl artırırız? gibi sorulara cevap aranacaktır.


     Ceza Muhakemesi Hukukunun konusunun yani, bir suç işlendiği şüphesi ile başlayıp, soruşturmanın ve kovuşturmanın yapılması, muhakeme aşamasında güvenlik tedbirlerinin uygulanması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve bir karara varılması ile kanun yolları neticesinde hükmün kesinleşmesi aşamalarından geçerek işleyen sürecin öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlamaktadır. Bu süreç içerisinde ceza yargılaması hukukunun insan haklarına uygun olarak işlemesi konusunda temel bir anlayış geliştirilmesi ve ceza yargılamasına ilişkin örnek olayların hukuk mantığı çerçevesinde çözümünün öğrenilmesi dersin hedefini oluşturmaktadır.

    Suç ve Ceza kavramları, ceza hukukunun temel tanımları ile kanunlarda suç olarak belirlenmiş fiilleri işleyenlere uygulanan soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz süreçleri anlatılacaktır. Ceza hukukunun genel hükümleri ile özel ceza düzenlemeleri içeren maddeleri öğretilecektir. Olay ve karar incelemeleri yapılmak suretiyle, ceza hukuku konusunda öğrencilerin analiz ve sentez yapabilir seviyeye ulaşmaları sağlanacaktır. 

İdarenin eylem ve işlemleri nedeniyle hakları ihlal edildiği iddiasıyla kişilerin açtıkları idari davalara ilişkin hukuki düzenlemeler, olay ve mahkeme kararları incelemeleri ile ders işlenecektir. Öğrencilerin İdari Yargı konusunda kanun ve karar inceleme, başvuru yollarını bilme ve yapabilme seviyesinde bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

   

      Türk Vergi Mevzuatına göre tüm vergiler yönünden geçerli olan düzenlemelerin öğrenilmesi, yürürlükte olan vergiler hakkında bilgi sahibi olunması, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler  getirdiği; yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldıran sebeplerin neler olduğu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Dersin Amacı: Bilgisayar programlama sürecinde gerekli olan hazırlık ve planlama süreçlerini gerçekleştirerek amaca uygun algoritmalar oluşturabilen, programlama sürecinin temel yapılarını bilen öğrenciler yetiştirmektir.

Mikro bilgisayar sisteminin donanımsal yapısını, bilgisayar mimarilerini tanımak, mikroişlemci-mikro denetleyici kavramlarını bilmek, Mikro denetleyicileri ve PIC mikro denetleyici çeşitlerini tanımak, PIC mikro denetleyicilerini programlamak ve uygulamalar geliştirmek

CAD veya Bilgisayar Destekli Tasarım İngilizce de bu işi yapmak için yazılan programlara verilen genel bir ad olan "Computer Aided Design” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan CAD terimi ile ifade edilir.

Ön Kosul Dersi BPR 103 Algoritma ve Programlamaya Giriş


Görsel programlamaya hızlı ve kolay bir giriş yapmak ve diğer dillere hazırlık olacak altyapıyı vermek. Ayrıca VB.Net ile görsel tasarım için gerekli temel konuları öğrenmeyi salamak.

https://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/computer_fundamentals_tutorial.pdf

Davranış,

Bir disiplin olarak doğmasının nedeni,

Örgütsel davranış bilimi nedir?

Örgütlerde insan davranışı neden çok önemli?

Örgütsel davranış modeli

Yönetim ve Psikoloji ile İlişkisi

Örgütsel davranışın ilgi alanı...

Bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın donanım ve yazılımları
Bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın donanım ve yazılımları

1) Analog ve sayısal kavramları ayırt eder 2) Sayı sistemlerini bilir, Sayı sistemleri arasında dönüşümler yapabilir 3) Sayı sistemlerinde dört işlem yapabilir ve tümleyen aritmetiğini bilir 4) Kodlama sistemlerini açıklar

Sistem tanımlamak, Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilmek yeterliklerinin kazandırılmasıdır. 

Haberleşme nedir? 

Halkla İlişkiler Kampanyalarında yapılan örnek faaliyetler.

Edward Bernays

Ivy Lee 

Halkla İlişkiler duayenlerinin yapmış olduğu halkla ilişkiler kampanyalarına geniş bir şekilde yer verilmesi, aynı zamanda günümüz dünyası ve ülkemizde şirketlerin yapmış olduğu halkla ilişkiler faaliyetlerine öğrencilerin de sunum katkılarıyla geniş bir şekilde yer verilmektedir.

Tüketim Toplumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen küresel dünyada, kurumlar, firmalar, markalar tüketicilerini(hedef kitle) -(target people)  belirlemek adına tüketici davranışlarına gereksinimleri vardır.

Güvenlik Projelendirmesinin hazırlanabilmesi için hangi konulara ihtiyaç olunduğunu bilebilecek

Güvenlik Projelendirmesinin neleri içerdiğini anlatabilecek

Güvenlik Projelendirmesinde maliyet hesabı yapılırken

Hazırlanan risk analizinde önceliklerin neler olduğunu tespit edebilecek

Hazırlanan Güvenlik Projesinin ilgili kısımlarını Koruma ve Güvenlik Planına dahil edebilecek 

Güvenlik Projelendirme Sürecinde gerekli yazışmaları yapabilecek

Güvenlik Tedbirlerinin Temelini ve Özel Güvenlik ile ilgili temel konuları anlamak


Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Özel Güvenlik Temel Prensiplerini Kavrar 

2 Devriye ve Nokta Kavramını açıklar 

3 Eşkal tespiti, Teşhisi ve Eşya tarifini açıklar 

4 Not alma, Rapor ve Tutanak yazar 

5 Genel kolluk ve Özel Güvenlik ilişkilerini açıklar

Güvenlik Sistemlerini Tanıma.

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Güvenlik sistemlerinin kullanım gerekçelerini anlatabilecek

2 Güvenlik sistemlerinin kullanım nedenlerini açıklayabilecek

3 Kuruluşları tehdit eden iç ve dış faktörleri örnekleyebilecek 

4 Kuruluşların güvenlik açıklarını ve alınacak önlemleri anlatabilecek 

5 Güvenlik sistemleri seçilirken dikkat edilen hususları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilme.


Koruma ve Güvenlik Planlarını Uygulayabilmek, Koruma ve Güvenlik Planlarını gözden geçirip açıklıkların giderilmesinde önerilerde bulunmak

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Güvenlik ve Acil Durum Prosedürlerinin hazırlanış gerekçelerini anlatabilecek

2 Koruma Güvenlik Planlarını hazırlayabilecek

3 Koruma Güvenlik Planlarının içeriğini uygulayabilecek

4 Koruma Güvenlik Planlarının gözden geçirerek güncelleyebilecek önerilerde bulunmak

5 Güvenlik Değerlendirmesi yaparken dikkat edilen hususları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilecek.Sağlık ekibinin yardımı sağlanıncaya kadar ilk yardım yöntemlerini öğretmek.
İlk yardımın tanımı,önemi,ilkeler,yanıklar,diğer ilk yardım halleri ile ilgili bilgiler elde etmek.

Dersin Öğrenme Çıktıları :

1- İlk yardımla ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlayabilir.
2- İlkyardımda öncelikli durumları açıklayabilir.
3- Temel ilkyardım uygulamalarını yapabilir.


Özel Güvenlik Hukukunu öğretmek

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Özel güvenlik hukukunu açıklar 

2 Özel Güvenlik yönetmeliğini açıklar 

3 Özel Güvenlik genelgelerini açıklar 

4 Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerini açıklar


 Hafta

Detaylı İçerik

 Hafta 1

Fonksiyonlar, ters fonksiyon, basit eğrilerin grafiklerinin çizimi, grafiklerin kaydırılması.

 Hafta 2

Trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik ve üstel fonksiyonlar.

 Hafta 3

Limit, limit hesaplama kuralları, süreklilik.

 Hafta 4

Bir fonksiyonun türevi, türevin geometric anlamı, türev alma kuralları, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik ve üstel fonksiyonların türevleri.

 Hafta 5

Yüksek mertebeden türevler, zincir kuralı, kapalı fonksiyonun türevi, türev uygulamaları ve diferansiyel kavramı.

 Hafta 6

L'hospital kuralı, sonsuzda limit kavramı, Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri, fonksiyonlarda ekstremumlar.

 Hafta 7

Asimtot kavramı, fonksiyonların değişimi incelenerek grafiklerinin çizimi.

 Hafta 8

Belirsiz integraller.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

İntegral hesaplama metotları: değişken değiştirme, kısmi integrasyon, polinom, cebirsel ve trigonometrik (rasyonel) fonksiyonların integralleri.

 Hafta 11

Riemann toplamları, belirli integraller ve özellikleri, analizin temel teoremi.

 Hafta 12

Belirli integrallerde değişken dönüşümü.

 Hafta 13

Belirli integralin uygulamaları: düzlemsel bölgelerin alanı, yay uzunluğu, dönel cisimlerin hacmi ve yüzey alanları, kütle hesabı, moment, ağırlık merkezi ve iş.

 Hafta 14

Genelleştirilmiş integraller.

 Hafta 15

Diziler, seriler, alterne seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların seriye açılımı, (Taylor ve Maclaurın serileri )

 Hafta 16

Dönem sonu sınavıDers, Mühendislik eğitiminin çok yönlü gelişimine temel oluşturmak amaçlı, diferansiyel ve integral hesaplama tabanlı Klasik Mekanik kursudur.

Sayısal çözümlemeler, matematik problemlerinin, aritmetik işlemlerle çözülebilmesini sağlayacak şekilde formüle edildiği tekniklerdir. Bu kursta bilgisayar destekli uygulamalarla mühendislik problemlerinin sayısal çözümlesine giriş yapılmaktadır.

Klasik Elektromagnetik Kuramın ikinci bölümünü oluşturan kurs, zamanla değişen Alanlar ve Maxwell denklemlerinin uygulamalarını içermektedir.

Dersin amacı; öğrencilere toplam 8 yarıyılda aldıkları eğitimi uygulama dönüştürmek ve noksanlıklarını tamamlama fırsatı vermektir.


Dersin özeti; Bilgisayar  mühendisliği ile ilgili teorik konuların pratik uygulamalara dönüştürülmesi, Proje geliştirme, tasarlama ve üretme aşamalarının doğrudan uygulamalı olarak gerçeklenmesi. Bir konunun teorik incelenmesi. Bir sistemin veya sürecin bilgisayar ortamında tasarlanıp modellenmesi ve incelenmesi, büyük çaplı projelerin bir parçasının gerçeklenmesi.

Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir. Mobil uygulama geliştirme ve test ortamı olarak Android işletim sistemi kullanılmaktadır.

Diyotlar, BJT (AC-DC), Mosfet(AC-DC)

Malzeme bilimi ve mühendisliği hakkında genel bir bilgi verilerek, malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri, malzeme seçiminde gözönünde bulundurulması gereken faktörler incelenecektir. İletkenler, yarıiletkenler, yalıtkanlar, süperiletkenler ve malzemelerin manyetik özellikleri detaylandırılacaktır. Kursumuzda, Elektrik Mühendisliğinde kullanılan malzemelerin tanıtılması ve bu malzemeler ile öğrenci projelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş

Staj yapacak ögrencilerimiz için hazırlanmıştır. İlgili duyurular, yönerge ve formları içermektedir.

Sayısal görüntünün temelleri. Uzamsal uzayda görüntü iyileştirme. Frekans uzayında görüntü iyileştirme. Görüntü onarma. Renkli görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü iletişim sistemleri. MATLAB kullanarak görüntü işleme uygulamaları.

Temel Kavramlar, C dilinin temel yapısı, operatörler, şart deyimleri, döngü deyimleri, göstergeler, diziler, dizgeler, yapılar.

Gazlar, termodinamik yasalar, iç enerji, serbest enerji, entalpi, entropi, izotermal ve adiyabatik süreçler, termokimyasal tempkimler, denge kinetik, mertebe, molekülerite, tipkime hızı ve ölçülmesi, hız sabiti sıcaklık ilişkisi, elektrokimya.

Bu derste proses kontrolün temelini oluşturan teorik bilgilerin yanı sıra modelleme kavramı ve model eşitliklerinin proses kontrol uygulamalarındaki önemi ve kullanımı konuları işlenmektedir.

Gıda endüstrisinde kullanılan temizleme, ayırma ve sınıflandırma sistemleri. Kümülatif ve diferansiyel elek analizi problemleri, öğütme işlemlerinde kullanılan ekipmanlar. Kırma ve öğütmede temel kanunlar ve teorik güç hesaplama, karıştırma ve yoğurma sistemleri. Teorik güç tüketimi hesaplamaları. Emülsifiye etme temel prensipleri ve ekipmanları. Filtrasyonda basınç değişimi, membran ayırma sistemleri ile gıda sanayinde kullanılan santrifügasyon işlemlerinin teori ve uygulamaları.

Bu ders kapsamında, fabrika (tesis) kurulumunda rol oynayan faktörleri içeren mühendislik tasarımı ve fizibilite etüdü ile ilgili genel bilgiler verilecektir.  

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme bireyler ve bireylerin oluşturduğu toplumların sağlığı için temel gereksinimlerin başında gelir. Bu ders kapsamında, beslenmenin sağlık üzerine etkisi, suyun organizma açısından önemi, makro (protein, karbonhidrat, yağ, su) ve mikro (vitaminler ve mineraller)  besin öğelerinin organizmadaki etkileri, metabolizma, yaşam boyu beslenme, temel besin grupları ve gıda alerjenleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.  

Ölçü ve birimler, birim sistemleri, basınç, sıcaklık, konsantrasyon, kompozisyon vb. kavramlar. Açık sistem fiziksel/reaksiyonlu işlemlerde kütle denklikleri. Suyun faz diyagramı, denge, buhar basıncı, kısmi basınç, doygunluk, rutubet. Genel enerji denkliğinin kurulması: entalpi değişimleri, kimyasal reaksiyon içeren sistemlerde enerji denklemi.

Isı ve kütle transfer işlemleri; destilasyon, gaz absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, buharlaşma ve evaporatörler, kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucuların prensipleri ve uygulamaları.

Gıda mühendisliği ile ilgili metinleri okuma, anlama, yazılı metinler oluşturabilme

Bu ders kapsamında, gıdaların yapısında bulunan temel bileşenler (karbonhidrat, enzim, vitamin, mineral), gıda katkı maddeleri ve kontaminantları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de günlük kalorinin büyük bir kısmı hububat ve ürünlerinden sağlanmaktadır. Bu ders kapsamında, buğdayın orijini, sınıflandırılması, buğday tanesinin mikroskobik yapısı ve kimyasal bileşimi, öğütme teknolojisi ve tahıl ürünlerini işleme teknolojisi (ekmek, makarna, kek, bisküvi, kahvaltılık tahıl, vb. üretimi) ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 

Derste iş hukukunun temel prensipleri ve temel tanımlar iş sözleşmesi kavramı, süreli ve süresiz iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin tarafları, ehliyet, hükümsüzlük halleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, fesih ihbarı ve bildirimsiz fesih, çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, zayıf tarafın korunması prensibi, kıdem ve ihbar tazminatları ve iş sözleşmesinden doğan çeşitli uyuşmazlıklar örnek pratiklerle anlatılmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3'tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

Doğum öncesi gelişimin önemini kavraması 0-2 yaş dönemindeki psikomotor ,zihin,dil ,sosyal ve duygusl gelişime ilişkin kuramları kavrayabilmesi,0-2 yaş dönemi bilişsel gelişimi öğrenme ,dil gelişim aşamalarını ve dil gelişiminde etkili olan faktörleri öğrenmesi ,çocuklarda gelişimi destekleyecek etkinlik ve uygulamaları öğrenmesi.

Temel kavramlar. Eğitim programlarının psikolojik, felsefi, tarihsel ve sosyal temelleri. Program tasarım modelleri. Program geliştirme modelleri. Program çalışma grupları. İhtiyaç analizi yaklaşım ve teknikleri. Hedef, içerik, öğretme öğrenme süreci ve değerlendirme öğeleri. Program değerlendirme modelleri.Ders Kategorileri