Koruma(şifre=EEM445)

Elektrikenerjisininkullanımıvebunabağlıolarakdaüretimihızlaartmaktadır.Elektrikgüçsistemlerielektriğinüretilmesi,iletilmesi,dağıtılmasıvetüketilmesinikapsamaktadır.

Birkorumasistemigenelolarakhatayıönleyicideğilhataortayaçıktıktansonraolasıetkileriniönleyicibiryapıyasahiptir.

Bununiçinkorumasisteminarızalıbölümünüolabildiğincehızlıolaraksistemdenayırmalıdır.

Aksitakdirdearızalıkısımsistemingerikalankısmındadahabüyükbirhasaravesistemingenelolarakçalışmamasınasebepolacaktır.