Suç ve Ceza kavramları, ceza hukukunun temel tanımları ile kanunlarda suç olarak belirlenmiş fiilleri işleyenlere uygulanan soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz süreçleri anlatılacaktır. Ceza hukukunun genel hükümleri ile özel ceza düzenlemeleri içeren maddeleri öğretilecektir. Olay ve karar incelemeleri yapılmak suretiyle, ceza hukuku konusunda öğrencilerin analiz ve sentez yapabilir seviyeye ulaşmaları sağlanacaktır. 

İdarenin eylem ve işlemleri nedeniyle hakları ihlal edildiği iddiasıyla kişilerin açtıkları idari davalara ilişkin hukuki düzenlemeler, olay ve mahkeme kararları incelemeleri ile ders işlenecektir. Öğrencilerin İdari Yargı konusunda kanun ve karar inceleme, başvuru yollarını bilme ve yapabilme seviyesinde bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

Anayasa ve Anayasa Hukuku Kavramı, Devlet’in tanımı, Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Hükûmet Sistemleri, Demokrasi teorisi, seçim sistemleri, anayasa yargısı konuları; Türk Anayasa tarihi, 1982 Anayasasına göre,Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, devletin temel organları ders konuları kapsamında işlenecektir.
Olay ve Anayasa Mahkemesi Kararları incelenmek suretiyle öğrencinin Anayasa Hukuku konusunda sentez ve yorum yapabilir seviyeye erişimi hedeflenmektedir.