Ceza Muhakemesi Hukukunun konusunun yani, bir suç işlendiği şüphesi ile başlayıp, soruşturmanın ve kovuşturmanın yapılması, muhakeme aşamasında güvenlik tedbirlerinin uygulanması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve bir karara varılması ile kanun yolları neticesinde hükmün kesinleşmesi aşamalarından geçerek işleyen sürecin öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlamaktadır. Bu süreç içerisinde ceza yargılaması hukukunun insan haklarına uygun olarak işlemesi konusunda temel bir anlayış geliştirilmesi ve ceza yargılamasına ilişkin örnek olayların hukuk mantığı çerçevesinde çözümünün öğrenilmesi dersin hedefini oluşturmaktadır.

    Suç ve Ceza kavramları, ceza hukukunun temel tanımları ile kanunlarda suç olarak belirlenmiş fiilleri işleyenlere uygulanan soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz süreçleri anlatılacaktır. Ceza hukukunun genel hükümleri ile özel ceza düzenlemeleri içeren maddeleri öğretilecektir. Olay ve karar incelemeleri yapılmak suretiyle, ceza hukuku konusunda öğrencilerin analiz ve sentez yapabilir seviyeye ulaşmaları sağlanacaktır. 

İdarenin eylem ve işlemleri nedeniyle hakları ihlal edildiği iddiasıyla kişilerin açtıkları idari davalara ilişkin hukuki düzenlemeler, olay ve mahkeme kararları incelemeleri ile ders işlenecektir. Öğrencilerin İdari Yargı konusunda kanun ve karar inceleme, başvuru yollarını bilme ve yapabilme seviyesinde bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

   

      Türk Vergi Mevzuatına göre tüm vergiler yönünden geçerli olan düzenlemelerin öğrenilmesi, yürürlükte olan vergiler hakkında bilgi sahibi olunması, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler  getirdiği; yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldıran sebeplerin neler olduğu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.