İletişimin öneminin fark edilmesinin tarihi çok eskilere gitse de bilimsel bir olgu olarak ele alınması 20. yüzyılın başlarına rastlar. Kitle iletişim araçlarının kitlesel nitelik kazanmaya başladığı 19. yüzyılın ortalarından itibaren sosyal bilimlerin çeşitli alanları içerisinde konuya yönelik ilgi göze çarpmaktadır. Ancak iletişim kavramının kuramsal ve yöntembilimsel bir bakışla ele alınması için 1. Dünya Savaşı sonrasının beklenmesi gerekmiştir. Günümüzde yeni medya veya sosyal medya olarak adlandırılan alanların, toplumların geleceğinin biçimlenmesinde önemli ölçüde etkili olduğu görülmektedir. 

19.yüzyılın ortalarından itibaren iletişim bilimine doğru ilk adımların da atıldığı görülmektedir. İlk adımların atılmasından bu yana iletişim biliminin nasıl bir gelişme gösterdiği, hangi yöntembilimsel ve kuramsal süreçler izlenerek günümüze geldiği, bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca iletişim kuramları ile birlikte, iletişim alanının makro bir değerlendirmesi de bu dersin konusunu oluşturmaktadır. 

Uluslararası denetim standartları uygulamaları ve gelişimi, finansal tabloları alma, ölçme, raporlama ve kamuya açıklama süreçleri, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duyacakları muhasebe ve raporlama süreçleri