Ahlak,İş ahlakı kavramı, İş ahlakının tarihsel gelişimi, İş ahlakı yaklaşımları, İş ahlakının kurumsallaşması, Sosyal sorumluluk ve kavramsal çerçevesi, Sosyal sorumluluk ve ahlakla ilişkisi, Sosyal sorumluluk alanları, Sosyal sorumluluk yaklaşımları.

Yerel Yönetimler dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu -Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması, - Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti ilişkisi, Günümüzde Yerel Yönetiminde hizmet yaklaşımı ve gelişmeler, -İl Özel İdareleri mevzuat ve analiz- Osmanlı döneminde yerel hizmetler ve belediyeler, Vakıflar- Günümüzde Belediyeler Örgütsel Yapı Belediye ve Kentsel Hizmetler, Mahalle Örgütlenmesi ve Hizmetler, Belediyelerin Mali Yapısı- Büyükkent Belediyeleri, Yönetsel Yapı Dinamikleri, Büyük Kent Belediyesi Hizmetleri, Mali Yapılanma, Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım, Belediye Şirketleri-Köy Yönetimleri, İller Bankası ve Kamu Harcamaları, Kalkınma Ajansları ve yerelde yönetişim Yerelde Kurumsal-Toplumsal Sorumluluk projelerinde İşbirliği

Dünyada ve Türkiye'de kamu personel yönetiminin doğuşu ve gelişim süreci-  Kamu personel yönetimin tanımı, konusu, işlevleri- Kamu Personel Yönetimi ve Özel Sektör Personel Yönetimi Arasında Benzerlikler/Farklılıklar  -  Çağdaş Kamu Personel Yönetimi İlkeleri - Kamu Görevlileri İle İlgili Anayasal ilkeler- Kamu kesiminde istihdam biçimleri ve sayısal görünüm- Devlet memurları kanunu. Memurluğa Giriş, Sınavlar ve Adaylık Dönemi, Asli Memurluğa Atanma - Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin ödev ve sorumluluklar- Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin haklar, yasaklar- Devlet Memurluğunda sınıflandırma, ilerleme ve yükselmeler, yer değiştirmeler- Değerlendirme ve disiplin- Memurluğun sona ermesi