İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Dersi

  Uluslararası hukukun tanımı kapsamı, kaynakları, genel prensipleri, tarihi, hakkında temel bilgiler anlatılacak ve olay incelemeleri yapılarak, öğrencilerin uluslararası hukuk konularında analiz, sentez ve yorum yapabilir seviyeye ulaşmaları sağlanacaktır. 

Anayasa ve Anayasa Hukuku Kavramı, Devlet’in tanımı, Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Hükûmet Sistemleri, Demokrasi teorisi, seçim sistemleri, anayasa yargısı konuları; Türk Anayasa tarihi, 1982 Anayasasına göre,Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, devletin temel organları ders konuları kapsamında işlenecektir.
Olay ve Anayasa Mahkemesi Kararları incelenmek suretiyle öğrencinin Anayasa Hukuku konusunda sentez ve yorum yapabilir seviyeye erişimi hedeflenmektedir. 


    Öğrencilere Avrupa Birliğinin kuruluş tarihini, gelişim süreci ile günümüzdeki hukuksal yapısını ve Türkiye’nin Ankara Antlaşması ile başlayan Avrupa Birliği adaylığının hukuki sürecini öğrenmelerini sağlamaktır.

    İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihi Gelişimi, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri, Protokoller hakkında genel bilgi sunumu - Türkiye’nin güncel İnsan Hakları Hukuku sorunları; İnsan Hakları ve Demokrasi ilişkisi; Türk Anayasalarında İnsan Hakları ve Özgürlükleri ile İlgili Hükümler- Olağanüstü Hal Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin Görevleri, Yetkileri, İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Koruma mekanizmaları, dersin konularını oluşturmaktadır.

   Türk Vergi Mezuatına göre tüm vergiler yönünden geçerli olan düzenlemelerin öğrenilmesi, yürürlükte olan vergiler hakkında bilgi sahibi olunması, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler  getirdiği; yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldıran sebeplerin neler olduğu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.