Öğrencilere oyun terapisini ve bu alandaki yaklaşımları ve kuramları tanıtmak. Oyun terapisinde kullanılan temel terapist becerilerinin öğrenilmesi. Oyun terapisi uygulamasının esasları Başlıca kuramsal yaklaşımlar Psikodinamik modeller Hümanistik modeller Sistemik modeller Gelişmekte olan modellerin tanıtılması.

Deneysel psikoloji, psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eder ve bu yüzden psikoloji araştırmalarında kontrollü laboratuar koşulları altında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar aracılığıyla insan ve hayvan davranışların temelinde yatan süreçlerle ilgili hipotezler oluşturur ve bu hipotezleri test eder.  Deneysel psikoloji geniş bir yelpazede yer alan çok çeşitli davranışsal süreçleri inceleyen alt uzmanlık/ilgi/çalışma alanlarına sahiptir. 

Bu dersin amacı öğrencilerin etik ve ahlâk felsefesi; mesleki etik; psikoloji bilim ve uygulamasına ilişkin mesleki etik ilke ve kuralları; mesleki etik ilkelerinin ihlali sonucunda uygulanan süreçleri öğrenmelerini, kavramalarını ve gelecekteki mesleki yaşamlarında uygulamalarını sağlamaktır. 

Dersin temel amacı davranış psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır. Bu amaçla, davranış psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları psikopatoloji konularına yer verilecektir.

E/Ö Psikolojisi, birbirinden ayrılması zor olan iki alanın birleşmesinden oluşmaktadır. İlk alan olan endüstri psikolojisinde işleri hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak; nitelikli adayları tanımlamak, seçmek ve eğitmek; çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır. İkinci alan olan örgüt psikolojisinde ise çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, etkili liderle yetiştirmek, değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konular üzerinde durulur. 

Dersin amacı; üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin akademik ve idari anlamda bilgilenmelerini sağlamaktır. 


Bu ders;

Akademik Danışman,

Başarı ve Başarısızlık Durumu,

Kayıtla İlgili Hususlar, Seçmeli Dersler,

Ders Tanıtım Formu, Merkezi Sınavlar,

Sınavlarda uyulması gereken kurallar gibi akademik konuları ve; 

Bilgi Alma ve Başvuru (Dilekçe)

Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci-Öğretim Elemanı İlişkileri

Disiplin Yönetmeliği

Muafiyet Sınavı

UZEM gibi idari konuları içerir.