Mevcut dersler

Modül 1 – Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kavramları 

Modül 2 – Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 

Modül 3 – Kelime İşlemci 

Modül 4 – Hesap Çizelgesi 

Modül 5 – Veritabanı 

Modül 6 – Sunum 

Modül 7 – Web Tarama ve İletişim 

Atatürk Devrimleri, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında bilgiler vermek, yakın tarihinde verilen mücadele ile gelinen nokta arasında bir ilişki kurmasını sağlamak.

Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.Eğitimci: Arş. Gör. Sıla Can


Yabancı Dil I dersiyle, öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde A1 - A2 seviyede aldıkları İngilizce eğitimini B1 - B2 seviyesine taşımaktır. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullanım diline uyarlayabilecek dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek hedeflenir. Aynı zamanda, öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmeyi sağlamak amaçlanır. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde yeteneklerini gelişebilme şansı sağlamak hedeflenir

Yabancı Dil II dersiyle, öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde A1 - A2 seviyede aldıkları İngilizce eğitimini B1 - B2 seviyesine taşımaktır. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullanım diline uyarlayabilecek dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek hedeflenir. Aynı zamanda, öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmeyi sağlamak amaçlanır. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde yeteneklerini gelişebilme şansı sağlamak hedeflenir

Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.Eğitimci: Arş. Gör. Sıla Can

Atatürk Devrimleri, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında bilgiler vermek, yakın tarihinde verilen mücadele ile gelinen nokta arasında bir ilişki kurmasını sağlamak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti, Şiddetin tanımı ve çeşitleri, Kadına yönelik şiddet, Uluslararası hukuk, İstanbul Sözleşmesi, Kadına yönelik şiddetle mücadele ve ilgili ulusal mevzuat, Hukuki hak arama ve korunma yolları, Potansiyel katillerin ve şiddet uygulayanların tuzakları ve bu tuzaklara karşı tedbirler, Savunma teknikleri, Meşru savunma (nefsi müdafa) hakkını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Şiddetle mücadelede kampanya çalışmaları yapmak ve şiddet uygulayıcılara karşı ortak dayanışma grupları oluşturmak

Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin toplum bilincini arttırmalarını, toplum sorunlarına daha da duyarlı ve bilinçli hale gelmelerini, bu duyarlılığı arttırarak toplumsal problemlere yönelik özgün projeler üretme yoluyla toplumsal olayların kesinliğini azaltacak ve gelecek nesillere örnek oluşturabilecek beceriyi kazanmalarını, bu bağlamda empati kurma, hoşgörü gösterme ve organizasyon yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Kimya ve madde nedir? Semboller, formüller ve denklemler, gazlar, katılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge konusu öğrenciye verilir. Dersin haftalık ders saati 2 ve kredisi 3 tür.

Bu dersin amacı öğrenciye Arapça temel bazı bilgileri vererek, Türk edebiyatına ait Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazandırmaktır.

Yumurtanın döllenmesi, zigotun gelişimi (bölünme, embriyonik polarizasyon, embriyonik eksenler, gastrulasyon). Hücresel farklılaşma. Organogenez. Model organizmalarda embriyonik gelişim

Kanserin tabiatı ve risk faktörleri, tümör virüsleri ve kanser, serbest radikaller ve kanser, hücresel onkogenler ve kanser, tümör supresör genler ve kanser, p53 apoptozis ve kanser, pRb ve hücre siklusu kontrolü ve kanser, telomeraz senesens ve kanser, Sinyal sistemleri ve kanser, Angiogenezis ve kanser, Epigenetik değişimler ve kanser, Tümör gelişim kademeleri, hücrenin ölümsüzleşmesi, invazyon ve metastaz, tümör immunolojisi ve immün terapi, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ve rasyonel tedavi yöntemleri.

Bu derste canlıların maruz kaldığı fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucunda genomda meydana gelen toksik etkiler, genotoksik etkileri değerlendirmede kullanılan test sistemleri ve bu test sistemlerindeki kavramlar anlatılacaktır. Ayrıca genotoksisite çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi anlatılacaktır. 

Prokaryot ve ökaryot moleküler biyolojisine giriş. Nükleik asitler, DNA replikasyonu, transkripsiyonu, gen regülasyonu ve mekanizmaları, hücresel haberleşme, mutasyonlar, DNA tamir mekanizmaları, Rekombinant DNA teknolojisi, Kanser biyolojisi


Hücrenin temel özelliklerinin moleküler düzeyde incelenmesi, hücrenin membran özellikleri, çekirdek, DNA ve  RNA Sentezi, Protein Sentezi, Hücre sinyal iletimi, temel ve önemli işlevlerin moleküler mekanizmaları. 

Nükleik asitlerin izolasyonu, saflaştırılması, çoğaltılması, hibridizasyonu, spektrofotometrik ve elektroforetik yöntemler, moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan enzimler, klonlama, polimorfizm analizleri, proteinlerin izolasyon, moleküllerin çeşitli kromatografik yöntemlerle ayrılması vb protein tekniklerini kapsamaktadır.

Elektrik yük ve elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve elektromotor kuvvet, doğru akım devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvetler, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar konularını içeren bir kurstur.

Fizik 1 kursumuz; Vektörler, Tek ve iki boyutta hareket, Newton’un Hareket yasaları, İş, Kinetik Enerji, Potansiyel enerji, Enerjinin korunumu, Momentum ve çarpışmalar, Dönme hareketi, Açısal momentum ve Termodinamiğin yasaları konularını içermektedir.

Bilgisayar uygulamalı mühendislik fakülteleri için hazırlanmış Sayısal analiz kursudur.

FIZ112 Fizik2-2016 dersi Mühendislik eğitiminin çok yönlü gelişimine temel oluşturmak amaçlı, diferansiyel ve integral hesaplama tabanlı Klasik Elektrik ve Magnetizma kursudur.

Klasik Elektromagnetik Kuramın ilk bölümünü oluşturan kurs, durgun Elektrik alanlar ve statik Magnetik alanların uygulamalarını içermektedir.

Bu kurs Moodle da kullanılan soru tipleri hakkında temel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır.

Measurment

Vectors

Motion in one direction

Koruma(şifre=EEM445)

Elektrikenerjisininkullanımıvebunabağlıolarakdaüretimihızlaartmaktadır.Elektrikgüçsistemlerielektriğinüretilmesi,iletilmesi,dağıtılmasıvetüketilmesinikapsamaktadır.

Birkorumasistemigenelolarakhatayıönleyicideğilhataortayaçıktıktansonraolasıetkileriniönleyicibiryapıyasahiptir.

Bununiçinkorumasisteminarızalıbölümünüolabildiğincehızlıolaraksistemdenayırmalıdır.

Aksitakdirdearızalıkısımsistemingerikalankısmındadahabüyükbirhasaravesistemingenelolarakçalışmamasınasebepolacaktır.

Dersin içeriğinde mikrokontrolör aileleri, belek ve temel giriş çıkış yapıları, kesmeler, sayıcılar, zamanlayıcılar, ADC ve DAC yapıları, C ve assembly programlama konuları işlenmektedir.

FIZ111-2016 Mühendislik eğitiminin çok yönlü gelişimine temel oluşturmak amaçlı, diferansiyel ve integral hesaplama tabanlı Klasik Mekanik kursudur.

Güncel Araştırma ve geliştirme konularının belirlenmesi ve bir ortak akıl platformu oluşturmak için açılmış interaktif bilgi paylaşım formudur.

Dersin amacı; öğrencilere toplam 8 yarıyılda aldıkları eğitimi uygulama dönüştürmek ve noksanlıklarını tamamlama fırsatı vermektir.


Dersin özeti; Bilgisayar  mühendisliği ile ilgili teorik konuların pratik uygulamalara dönüştürülmesi, Proje geliştirme, tasarlama ve üretme aşamalarının doğrudan uygulamalı olarak gerçeklenmesi. Bir konunun teorik incelenmesi. Bir sistemin veya sürecin bilgisayar ortamında tasarlanıp modellenmesi ve incelenmesi, büyük çaplı projelerin bir parçasının gerçeklenmesi.

Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir. Mobil uygulama geliştirme ve test ortamı olarak Android işletim sistemi kullanılmaktadır.

İletişim Laboratuvarı Deney Föyleri ve Açıklamaları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bitirme Projesi Dersi Döküman Paylaşımı ve Duyuruları Buradan Gerçekleştirilecektir.

Gömülü Sistem Yapıları Tanıtılır.

Raspberry Pi üzerinde Gömülü Linux Kullanımı, WEB Server Kurlumu ve işletimi, Uzaktan Erişim,

Nesnelerin İnterneti, Robotik ve Kontrol Uygulamaları, İnternet Kontrollü Cihaz Yönetimi

Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron emisyon tipleri, Elektron hareketleri ve elektronik devre elemanları, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler.

Bu kursun amacı mühendislik öğrencilerinin matematik ile mühendislik problemleri arasındaki ilişkileri kurabilmelerini sağlamaktır. Kursun içerdiği konular: Laplace Dönüşümleri, Ters Laplace Dönüşümleri, Laplace Dönüşümünün Elektrik Mühendisliğinde Uygulamaları, Karmaşık Analiz, Cauchy Teoremi, Konform Dönüşümler, Vektörel Analiz, Gradyan, Diverjans, Rotasyon, Green Teoremi, Gauss, Stokes Teoremleri ve uygulamalarıdır.Staj yapacak ögrencilerimiz için hazırlanmıştır. İlgili duyurular, yönerge ve formları içermektedir.

Elektromagnetik Alanlar ve Elektromagnetik Dalgalar derslerinin alınması ön koşul olan kursta, Elektromagnetik etkileşmelerin uygulamalarının (indüktif çiftlenim, kapasitif çiftlenim, rezonans indüktif çiftlenim) yapılması amaçlanmıştır.

Yıldızlar, yıldız evrimi, beyaz cüceler, süpernovalar, süpernova kalıntıları, nötron yıldızları, karadelik oluşumu, Samanyolunun yapısı ve evrimi konuları özetlenecektir. Kursumuzun asıl odağında ise astronomide gözlem verilerinin analizi olacaktır. Bu amaçla ilk olarak; uydu gözlemleri, tayfçekerler, türleri, dedektörler, CCD (Charge-Coupled Device)’ler, X-ışın ve gama-ışın astronomisi alanında temel bilgiler verilecektir. Devamında; X-ışın uydu verilerinin analiz yöntemleri incelenecek, HEASOFT yazılımı kullanılarak uydu verilerinin analizleri yapılacaktır.

Malzeme bilimi ve mühendisliği hakkında genel bir bilgi verilerek, malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri, malzeme seçiminde gözönünde bulundurulması gereken faktörler incelenecektir. İletkenler, yarıiletkenler, yalıtkanlar, süperiletkenler ve malzemelerin manyetik özellikleri detaylandırılacaktır. Kursumuzda, Elektrik Mühendisliğinde kullanılan malzemelerin tanıtılması ve bu malzemeler ile öğrenci projelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kursumuzun içeriğinde;  Astronomide Temel Kavramlar ve Büyüklükler, Gözlemler ve Gözlem Aletleri, Işınım Mekanizmaları, Karacisim ışıması, Sıcaklıklar, Güneş Sistemi, Kepler Yasaları, Tayf Sınıflandırması, Hertzsprung-Russel Diyagramı, Yıldızların Yapısı ve Evrimi, Kompakt Yıldızlar, Yıldızlararası Ortam, Süpernova Kalıntıları, Samanyolu, Galaksiler ve Kozmoloji konuları yeralmaktadır.

Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş

Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Temel Kavramlar

Sayısal görüntünün temelleri. Uzamsal uzayda görüntü iyileştirme. Frekans uzayında görüntü iyileştirme. Görüntü onarma. Renkli görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü iletişim sistemleri. MATLAB kullanarak görüntü işleme uygulamaları.

Temel Kavramlar, C dilinin temel yapısı, operatörler, şart deyimleri, döngü deyimleri, göstergeler, diziler, dizgeler, yapılar.

Gıda mühendisliği ile ilgili metinleri okuma, anlama, yazılı metinler oluşturabilme

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de günlük kalorinin büyük bir kısmı hububat ve ürünlerinden sağlanmaktadır. Bu ders kapsamında, buğdayın orijini, sınıflandırılması, buğday tanesinin mikroskobik yapısı ve kimyasal bileşimi, öğütme teknolojisi ve tahıl ürünlerini işleme teknolojisi (ekmek, makarna, kek, bisküvi, kahvaltılık tahıl, vb. üretimi) ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme bireyler ve bireylerin oluşturduğu toplumların sağlığı için temel gereksinimlerin başında gelir. Bu ders kapsamında, beslenmenin sağlık üzerine etkisi, suyun organizma açısından önemi, makro (protein, karbonhidrat, yağ, su) ve mikro (vitaminler ve mineraller)  besin öğelerinin organizmadaki etkileri, metabolizma, yaşam boyu beslenme, temel besin grupları ve gıda alerjenleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.  

Bu ders kapsamında, gıdaların yapısında bulunan temel bileşenler (karbonhidrat, enzim, vitamin, mineral), gıda katkı maddeleri ve kontaminantları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 

Bu ders kapsamında, fabrika (tesis) kurulumunda rol oynayan faktörleri içeren mühendislik tasarımı ve fizibilite etüdü ile ilgili genel bilgiler verilecektir.  

Isı ve kütle transfer işlemleri; destilasyon, gaz absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, buharlaşma ve evaporatörler, kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucuların prensipleri ve uygulamaları.

Ölçü ve birimler, birim sistemleri, basınç, sıcaklık, konsantrasyon, kompozisyon vb. kavramlar. Açık sistem fiziksel/reaksiyonlu işlemlerde kütle denklikleri. Suyun faz diyagramı, denge, buhar basıncı, kısmi basınç, doygunluk, rutubet. Genel enerji denkliğinin kurulması: entalpi değişimleri, kimyasal reaksiyon içeren sistemlerde enerji denklemi.

Dersin amacı: Oyun dağarcığını geliştirmek ve çocuğun gelişimine uygun oyun etkinlikleri düzenlemek ve uygulamaktır.

Dersin İçeriği: Oyunun tanımı, oyunun tarihçesi, kuramcılara göre oyunun gelişimi, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyunun eğitimdeki yeri ve önemi, çocukluk döneminde oyun, kurumlarda oyun saatleri, çocuklara yönelik oyun ve oyun materyalleri geliştirme

Türkiye'de ve dünyada erken çocukluk eğitimin durumu, çocuk yetiştirme ve çocuk eğitiminde kültürel etkilenmeler, okul öncesi eğitim modellerini içerir.

Temel kavramlar. Eğitim programlarının psikolojik, felsefi, tarihsel ve sosyal temelleri. Program tasarım modelleri. Program geliştirme modelleri. Program çalışma grupları. İhtiyaç analizi yaklaşım ve teknikleri. Hedef, içerik, öğretme öğrenme süreci ve değerlendirme öğeleri. Program değerlendirme modelleri.


Sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

sinir sistemi , gelişim evreleri , gelişim ve nörolojik bozukluklar ( motor ve mental gelişim gecikmeleri , statik ensefalopati , nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar ) hakkında öğrencileri ve bozuklukların terapi yaklaşımları , çocuk

0-6 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları, ve kuramları (piaget, Vygotsky, Bruner), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-6 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dile ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.

Gözlem, tanımı, çeşitleri, iyi bir gözlemin özellikleri, gözlem verilerini değerlendirmenin ana hatları, doğrudan gözlemler ve örnek kayıtlar, süre kayıtları, zaman örneklemi, olay Örneklemi, tanımı ve uygulaması,

planlanmış aktivite listeleri, tanımı, uygulaması, basit katılım çizelgeleri, tanımı, uygulaması, değerlendirmede kullanılan araçlar ve örnek kayıtların sunumu, portfolyo tanımı, uygulaması, in direkt

gözlemler, tanımı ve çeşitleri, Anekdotlar kayıtlar, tanımı, uygulaması

Doğum öncesi gelişimin önemini kavraması 0-2 yaş dönemindeki psikomotor ,zihin,dil ,sosyal ve duygusl gelişime ilişkin kuramları kavrayabilmesi,0-2 yaş dönemi bilişsel gelişimi öğrenme ,dil gelişim aşamalarını ve dil gelişiminde etkili olan faktörleri öğrenmesi ,çocuklarda gelişimi destekleyecek etkinlik ve uygulamaları öğrenmesi.

Sinir sisteminin embriyolojik gelişimi, yapısal ve fonksiyonel özellikleri, nörololojik gelişim ve değerlendirme, gelişimsel ve psikometrik testlerin kullanım alanları

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması,Gebelik Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Doğum Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Pediatride Sık Görülen Problemler,Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri ve Sık Görülen Hastalıkları,Prematürite, Postmatürite ve İntrauterin Büyüme Geriliği,Pediatride Acil Durumlar ve İlk Yardım,Bağışıklık Sistemi ve Aşılar,Bulaşıcı Hastalıklar ve Solunum Yolu Enfeksiyonları,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar,Anemiler,Allerjik Hastalıklar

Voleybolun Tanımı; Tarihi Gelişimi; Voleybolun Karakteristik Özellikleri; Voleybolda Saha Ölçüleri ve Kullanılacak Malzemeler; Oyun Sistemleri: 3: 3 oyun sistemi, 4: 2 oyun sistemi, 5: 1 oyun sistemi, 6: 0 oyun sistemi; Isınmanın Önemi ve Voleybolda Özel Isınma; Voleybolda Temel Teknik Becerilerin Öğretimi: Temel duruşlar, Servis çeşitleri ve servis karşılama şekilleri, Manşet pas, Parmak pas ve çeşitleri, Smaç, Blok, Plonjon.

Zaman ve Serbest Zaman Kavramları, Rekreasyon tanımları ve Anlamı, Rekreasyonun Sınıflandırılması, Rekreasyon Eğitimi, Rekreasyonun Çeşitli Alanlarla İlişkisi; Turizm, Çevre, Rekreasyonun Çeşitli Alanlarla İlişkisi; Ekonomi, Spor

Düzenli yaşam boyu spor uygulamalarının insan sağlığına etkileri, Sağlıklı yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri, Fiziksel uygunluk, Yaşam boyu spor Sportif Antrenmanda Temel Kavramlar/Spor Disiplinlerinin Sınıflandırılma. ve Antrenman Metodları,Sportif Antrenmanın Prensipleri/Şiddet Normları 
Enerji Yolları ve Tüketimi/ Kuvvet Çeşitleri ve Kavramları,Kuvvet Antrenmanı ve Kuvvet Egzersizleri/ Genel Kuvvet Antrenmanları,Kombine Kuvvet Antrenmanı/Kuvvet testleri ve Değerlendirme,Sürat ve Sürat Antrenmanları/Sürat Geliştirme Metodları,Sürat Antrenman Uygulamalari/Sürat Testleri ve Değerlendirme,Dayanıklılık Çeşitleri ve Kavramları /Dayanıklılığı Etkileyen Faktörler ,Dayanıklılık Antrenman Metodları/ Dayanıklılık Antrenman Metodları
Esneklik Çeşitleri ve Kavramları/Esneklik Antrenman Metodları,Sporda Esneklik /Esneklik Antrenmanı ,Koordinasyon Antrenmanı /Spora Özgü Koordinasyon Antrenmanları,Çeviklik Antrenmanı /Spora Özgü Çeviklik Antrenmanları,Esneklik ve koordinasyon testleri ve Değerlendirme/Çeviklik testleri ve Değerlendirme 


Fizyoloji dersinin amacı, sağlıklı insan organizmasında canlılığın sürdürebilmesi için çeşitli hücre, doku, ve organ sistemlerinde cereyan eden doğal biyolojik ve metabolik olayların oluş biçimini, işleyiş mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda ortaya çıkan değişimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek ve öğrencinin daha sonraki dönemlerde alacağı klinik bilim derslerinde özelliklerini öğreneceği hastalıkların neden olduğu biyolojik sistemin doğal işleyişinde bu fonksiyonlarda ortaya çıkan aksaklıkları kavramasını sağlamaktır.

Bu ders, mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması(bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar), parazitolojiye giriş ve parazitlerin sınıflandırılması, mikroorganizmaların bulaşma yolları, bakteri genetiği, insanda normal vücut florası, sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsi prensipleri, ülkemizde görülen önemli paraziter hastalıklar konularını içerir.


Ders 3 kredi 3 AKTS den oluşmaktadır


Dersi veren hoca; Öğr. Gör. Arif AKSOY

Bu ders patoloji laboratuarı, hücre hasarı, yangı, hemodinamik bozukluklar, genetik, immunoloji ve neoplazi konularını içerir.

Kadın Sağlığına Giriş, Üreme Sistemin Anatomisi, Üreme Sisteminin Fizyolojisi, Gebeliğin Fizyolojisi, Gebelikte Annenin Fizyolojisi, Doğum Öncesi Bakım, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Riskli Gebelikler ve Hemşirelik Bakımı, Normal Doğum Eylemi, Doğum Eyleminde İzlem ve Bakım, Riskli Doğum Eylemi ve Hemşirelik Bakımı, Doğum Sonu Döneme Uyum ve Değerlendirme, Laktasyon, Doğum Sonu dönemde Riskli Durumlar ve Hemşirelik Bakımı, Aile Planlaması, Kadın Hayatının Evreleri, Üreme Siklusu Anomalileri, Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları, Genital Yol Enfeksiyonları, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Hemşirelik, Kadın Üreme Organlarındaki Bening Değişimler, Kadına Özgü Kanserler ve Hemşirelik, Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Güvenlik Annelik, Kavramı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramı, Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin Kadın Sağlığına Etkileri. 

Yeni bilimsel, teknik kavramlarınkarşılığı olan terimleri kimler, nasıl türetir, biyoloji terimleri, genetik terimleri, laboratuvar malzemeleri ve anlamları, laboratuvar cihazları terimleri, mikrobiyoloji terimleri, mikroorganizmaların adlandırılması, biyokimya terimleri, klinik terimler, hastalık terimleri, patoloji terimleri, tıbbi ölçü birimleri

Bu dersin amacı farmakoloji ile ilgili temel bilgiler vererek, sistemik hastalıklarda ve acil durumlarda kullanılan ilaçların mekanizmalarının ve kullanılış yollarının kavranmasını sağlamaktır.

Bu dersin amacı; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları,Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları


Afet öncesi ve sonrası dönemde salgın hastalıklarla nasıl mücadele edeceğini, hangi koruyucu önlemleri alacağını bilen bireyler yetiştirmek.


KBRN” kimyasal-biyolojik-radyoaktif-nükleer tehlikelere karşı korunma,taşıma ve depolama yöntemlerin öğrenilmesi


Adı geçen konularla ilgili karşılaşacağı herhangi bir tehlikeli durumda hareket kabiliyetlerini, bilgi ve becerileri artırılması


Ders ADA 110 Kod ile SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Programında bulunmakta 3 kredi 5 AKTS den oluşmaktadır.


Dersi veren kişi: Öğr. Gör. Arif AKSOY


Reanimasyon Ünitesinde İş Organizasyonu Yapmak, Pozisyon Değişikliği, Bası Yarası Kanül/Kateter Bakımı, Stoma Bakımı, Endotrakeal Tüp Bakımı, Ağız Bakımı, Saç Ve Vücut Bakımı, Enteral Beslenme, Parenteral Beslenme, Mekanik Ventilatörü Kullanma, Reanimasyon Ünitesinde Hasta Takibi, Reanimasyon Ünitesinde Hasta Transferi.

Öğrenci, kardiopulmoner resüsitasyon uygulaması yapabilecek, anestezi uygulamalarına yardımcı olabilecektir.

Öğrenciye; temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, yeni doğan ve pediatric grupta temel yaşam desteği, çeşitli acil durumlarda ve zehirlenmelerde genel yaklaşım ile Şok durumu ve yaklaşamı hakkında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Dersin kredisi 2 AKTS 4'tür. 

Bu ders öğrencilere anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilme ve anestezi cihazını kullanabilme konusunda bilgi ve beceri kazandıracaktır.

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon küçük veya büyük ölçekte olsun, özellikle invazif tedavi veya teşhis yöntemlerin kullanıldığı alanlarda uygulanır. Amaç hastayı patojenlerden ve diğer hastalardan kaynaklanan tıbbi atıklardan korumaktır. Sterilizason yöntemleri doğru uygulanmadıklarında sonuçları hayati tehlike oluşturabilir. Ameliyathane odaları ise bu riskin en yüksek düzeye çıktığı alanlardır. Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelin bu yöntemleri tanıması ve doğru bir şekilde uygulaması gerekir. Bu sadece hastaları değil aynı zamanda çalışanların sağlığını da korur. Dersin amacı sterilizasyon ve dezenfeksiyon maddeleri ve yöntemleri konusunda bilgi vermektir.

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenip, uygulamak ve araç geliştirmenin önemi kavrayıp etkin materyaller sunmak

Bu derste öğrenciler; Beslenme kavramı, besin öğeleri ve vücudumuza faydaları, beslenme ile ilgili oluşan hastalıklar, çocuklarda beslenme alışkanlıkları, besin hazırlama-pişirme-saklama ve sunumunu değerlendirme, farklı zaman dilimlerinde beslenme, beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar, hasta çocuk beslenmesi, gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenleme konusunda bilgi edineceklerdir

CGE

Dersin özet içeriği; Oyunun tanımı, oyunun tarihçesi, kuramcılara göre oyunun gelişimi, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyunun eğitimdeki yeri ve önemi, çocukluk döneminde oyun, kurumlarda oyun saatleri, çocuklara yönelik oyun ve oyun materyalleri geliştirme

GenelDERSİN  İÇERİK ÖZETİ: Oyun tanımı, oyunun tarihçesi, kuramcılara göre oyunun gelişimi, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyunun eğitimdeki yeri ve önemi, çocukluk döneminde oyun, kurumlarda oyun saatleri, çocuklara yönelik oyun ve oyun materyalleri geliştirme

Avrupa Birliği esasları ve günümüz şartları gereğince çalışanları korumak,güvenliğini sağlamak amaçlı öğrencileri bilgilendirmek için ders açılmıştır. YÖK kriterleri baz alınacak olursa staj yapacak olan herkesi İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak, bu eğitimi başarıyla bitirmek zorunludur. 

Ders Öğr. Gör. Arif AKSOY tarafından verilmektedir.

Kalite yönetimi konusunda öğrencileri bilgilendirmek, toplam kalite yönetiminin kurum ve kuruluşlara sağladığı katkıları temel unsurları üzerinden uygulamaya aktarılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme çalışmalarının kurum ve kuruluşlara sağladığı katkıları aktarmak dersin amacıdır.

Dersin kredisi 3, AKTS si 5 dir.

Dersi veren hoca Öğr. Gör. Arif AKSOY

Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını tartışabilecektir.

1.1.Sterilizasyonu tanımlar.

1.2.Dezenfeksiyonu açıklar.

1.3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon farkını yorumlar.

2.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini karşılaştırabilecektir.

2.1.Fiziksel ve kimyasal sterilizasyon yöntemlerini açıklar.

2.2.Dezenfeksiyon işlemi ve dezenfektanları tanımlar.

2.3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini tartışır.


Ders 3 Kredi, 4 AKTS den oluşmaktadır.

Dersi veren hoca; Öğr. Gör. Arif AKSOY...

Bu dersin amacı;

Öğrenci patojenik mikroorganizmalarının fizyolojik ve patojenik görünümlerini, epidemiyolojilerini,patojenleri ve infeksiyon kontrolünü öğrenir. 

Dersin kredisi 3 AKTS'si 4 olarak belirlenmiştir.

Ders Öğr. Gör. Arif AKSOY tarafından verilmektedir.

Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ambulans Ve Acil Bakım Elemanlarının Rol Ve Sorumlulukları, Ambulans Ekipmanları ve kullanma bilgisi, Ekipmanların Kontrolü, Modern acil Yardım Araçları Ve Ekipmanları, Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Teknikleri, Kardiyo Vasküler Değerlendirme Kriterleri, Abdominal Değerlendirme Kriterleri, Solunum Değerlendirme Kriterleri, Özel Malzemeler, Doğum Seti, Yanık seti, Travma seti, Çevresel Aciller, Yanıklar, Sıcak soğuk aciller, Zehirlenmeler

Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Fizyoloji dersinde; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

sağlık sektöründe ağrılı olan hastaların non-farmakolojik yöntemlerle ağrının giderilmesi ve kişinin ağrıdan uzaklaşması için sağlık öğrencilerinin yöntemlerini öğrenmesini amaçlar

Sağlık kuruluşlarında her geçen gün tıbbi atık miktarı artmaktadır. Bu atıklar tehlikeli ve zararlıdır. Atıkların sağlık çalışanları tarafından sağlıklı bir şekilde toplanması konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler sunulacaktır.

Bu dersin amacı; Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek, Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak, Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak, Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek, Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek, Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak İle İlgili Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır. Dersin haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 3'tür.

Bu dersin amacı; Birinci Değerlendirme Tekniklerini, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak ve Tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 3'tür.

Hücresel zedelenme, adaptasyon, nekroz gibi hasara doku yanıtı ile neoplazi, hemodinamik bozukluklar gibi hastalık tanımları 

Sağlıklı insan organizmasında canlılığın sürdürebilmesi için çeşitli hücre, doku ve organ sistemlerindeki, metabolik olayların oluş biçimini, işleyiş mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda ortaya çıkan değişimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek ve öğrencinin daha sonraki dönemlerde alacağı klinik bilim derslerinde özelliklerini öğreneceği hastalıkların neden olduğu fonksiyonlarda ortaya çıkan bozuklukların kavramasını sağlamaktır.

Hastalıkları oluş mekanizmaları ve bunu inceleyen bilim dalı olan patoloji hakkında genel bilgi vermek fizik tedavi sürecinde karşılaşılabilecek hastalıkların patofizyoloji hakkında bilgilendirme.

Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve integrasyon, kardiyovasküler sistemi fonksiyonel kapasitesitesi değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesitesi ölçülmesi, egzersiz testleri, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcanması, aerobik ve anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi, sinaptik iletişim. 

Kulak anatomisi ,Ses ve işitme fizyolojisi ,Odyometriye giriş ,Akumetri Diapozon testleri ,Odyometri prensipleri ve çeşitleri ,Tonal liminer odyometri ,Supraliminer odyometriye giriş,Rekrütman ve rekrütman testleri , Weber, Rinne, Schwabach, Lewis-Bing testleri,Objektif odyometrik testleri,Timpanometri,Akustik refleks ölçümlerini içeren;

2 kredi 4 AKTS Lik bir dersttir...

Ders Öğr. Gör. Arif AKSOY tarafından verilmektedir...Refraksiyon Kusurlarının Ölçülmesinde ve düzeltilmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi edinilmesidir. Dersin haftalık ders saati 2 ve kredisi 3'tür. ders türkçe anlatılmaktadır.

Dersin amacı; sağlık alanında buluşlar yapmış olan bilim insanları ve bu insanların hayatları ile yaptıkları buluşların günümüzde hangi aşamalarda ve ne durumda olduklarını öğrenmelerine yönelik çalışmalar yaptırmaktır. Dersin işlenişi tamamen öğrenciye bırakılmıştır. Her öğrenci birer bilim adamının hayatını ve buluşlarını sunum şeklinde aktarmakta ve bu sayede hem öğrenciyi araştırmaya teşvik etmek hemde kendini ifade edebilme yetkinliğini kazandırmaktadır. dersin haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2'dir.

Sağlıklı yaşamı etkileyen faktörler öğrenciye kazandırılacaktır


Kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza , hastalık vb. durumunda , sağlık ekibinin yardımı sağlanana kadar , yaşamın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan uygulamaları öğrenmektir.


Dersi veren Öğr. Gör. Arif AKSOY....

Hasta kaydı yapılması, mikrobiyolojik örnek toplama kuralları, Ekim yöntemleri, Besiyeri hazırlama ve dökme, besiyeri çeşitleri, Gram boyama, ARB boyama, Mikroskopi, Kültür antibiyogram 1 (Aerop bakteriler, Anaerop bakteriler), Mantar çalışmaları, Gaita analizleri (parazit), Seroloji (ASO,CRP,RF), BACTEC, Mikrobiyolojide moleküler biyolojik yöntemler

Bir canlı organizmanın üremesini ve genetik yapısını incelemek, Mendel geneteği, genel genetik, moleküler genetik ve insan genetiği hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Enfeksiyon hastalıklarınına neden olan mikroorganizma gruplarının laboratuvar tanıları, yaptıkları enfeksiyonlar, korunma ve tedavi yöntemlerini açıklamak.

Mikrobiyoloji'nin tanımı, mikroorganizmaların özellikleri ve mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan alet ve yöntemleri açıklamaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler, Parazit-Konak ve parazitlikle ilgili tanımlamalar, Protozoon türleri ve laboratuvar tanıları, Helmint türleri ve laboratuvar tanıları, Gaitanın parazitolojik olarak incelenmesi, Kan örneklerinin parazitolojik olarak incelenmesi, BOS-idrar ve diğer vücut sıvılarının parazitolojik olarak incelenmesi. ..

Ders 2 kredi ve 4 AKTS olarak belirlenmiştir...

Öğr. Gör. Arfif AKSOY tarafından verilmektedir...

İnsan vücudunda hematolojik sistem hücrelerinin işlevleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, hematolojik komponentleri tanımak, temel hematoloji hastalıkları bilmek, laboratuvar özelliklerini tanımlayabilmek

Bakterilerin yapı ve fizyolojileri, örnek alma yöntemleri, mikrobiyolojik tanı yöntemleri, antimikrobik maddeler ve antibiyotikler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastane enfeksiyonları, immünolojiye giriş ve tarihçesi, immün sistem, bağışık yanıt çeşitleri, antijenler, antikorlar, aşırı duyarlılık çeşitleri, aşılar ve bağışık serumlar, doku-organ aktarılması immünolojisi ve tümör immünolojisi

Hasta kaydı yapılması, Örnek toplama kuralları, Örnek toplama ve işleme, preanalitik hatalar nelerdir?, Kan sayımı yöntemleri (manuel), Kan sayımı yöntemleri (otomasyon), İdrar analizi (manuel ve otomasyon), protein ve kreatinin tayinleri, idrar sediment analizi (mikroskopi), Biyokimya otoanalizörü çalışmaları, Türbidimetrik yöntemler (pıhtı ölçme vb.), Nefelometrik ölçümler (Apo A ve Apo B vb.), HPLC yöntemleri (HbA1c vb.), Radyoimmunassay yöntemler, Kemiluminesans yöntemler (hormon analizleri, ilaç düzeyleri analizleri) 

Bu dersin amacı; Laboratuvar cihazlarının tanınması  ve en uygun şekilde kullanılması , bakımı ve temizliği ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenciye  kazandırmaktır. Laboratuvar Aletleri dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler: Çözelti hazırlamaya yönelik araç gereç hazırlamak, kullanmak ve temizlemek, İnkübasyon yapmak, Sterilizasyon yapmak, Laboratuar suyu elde etmek, Sıvıları çöktürmek, Gözle görülemeyecek objeleri mikroskopta görüntülemek, Işık kaynağından faydalanarak madde miktarı tayin etmek, Otomatik analizör yardımı ile madde miktarı tayin etmek konularında deneyi tecrübe sahibi olacaklardır. Dersin haftalık ders saati 2 ve kredisi 4 tür.

İnsan vücudundaki bağışıklık sisteminin çalışma prensiplerinin anlaşılması, tıbbi laboratuvarlarda uygulanan serolojik testlerin tanıtılması ve prensiplerinin öğrenilmesi(Aglütinasyon yöntemleri, presipitasyon yöntemleri, ELİSA, RIA, IFA yöntemleri, Flow sitometri ve kemiluminesans yöntemi)dir. Dersin haftalık saati 2 ve dersin kredisi 2'tür

Prokaryotik ve ökaryotik hücrenin tüm biyolojik etkinlikleri ve hücre organelleri ve görevleri hakkında hakkında bilgi kazandırmak. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 3'tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

Sterilizasyon ve dezanfeksiyon tekniklerinin öğrenilmesi, besiyeri hazırlama ve kültür alma yöntemleri, Örnek toplama kuralları, Örnek toplama ve işleme, preanalitik hatalar nelerdir?, Kan sayımı yöntemleri (manuel), Kan sayımı yöntemleri (otomasyon), İdrar analizi (manuel ve otomasyon), protein ve kreatinin tayinleri, idrar sediment analizi (mikroskopi), Biyokimya otoanalizörü çalışmaları, Türbidimetrik yöntemler (pıhtı ölçme vb.), Nefelometrik ölçümler (Apo A ve Apo B vb.), HPLC yöntemleri (HbA1c vb.), Radyoimmunassay yöntemler, Kemiluminesans yöntemler (hormon analizleri, ilaç düzeyleri analizleri)dir. Dersin haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 3'tür.

Bu dersin amacı; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 3'tür. Ders Türkçe olarak yürütülmektedir.

Bu dersin amacı; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerinin, temel internet kavramlarının ve Windows işletim sisteminin öğretilmesi ve ofis programlarının kullanılması yeteneğini sağlamaktır.

Dersin Özet İçeriği: Temel bilgi teknolojilerine giriş.Bilgisayar nedir.Bilgisayarın tarihçesi, sınıflandırılması, türleri, temel özellikleri, çalışma mantığı, sistemi, donanımı ve yazılımı- Microsoft Windows konuları: Masaüstü, görev çubuğu, başlat menüsü öğeleri, pencere işlemleri, temel dosya klasör işlemleri, klasör seçenekleri, başlat menüsüne öğeler eklemek ve çıkarmak, masaüstünü özelleştirmek, görev çubuğunu özelleştirmek, başlat programlar öğeleri, tüm programlar, denetim masası

Microsoft Word konuları: metin yazmak ve kaydetmek, yeni belge oluşturmak, metinler üstünde işlem yapmak (şeçim, taşıma, kopyalama, kesme, yapıştırma), görünümler arasında geçiş yapmak, metinleri biçimlendirmek- Microsoft Word konuları: paragrafları biçimlendirmek, madde işaretlerini kullanmak, numaralı listeler yaratmak, kenarlıklar ve gölgelendirme ile çalışmak, metinleri bulmak ve değiştirmek, yazım hatalarını düzeltmek, sayfa yapısı ile çalışmak, baskı ön izleme ve yazdırma seçeneklerini kullanmak-Microsoft Word konuları: belgelere eklentiler yapmak (sayfa numarası, üstbilgi ve altbilgi, simgeler, dip not,vb.), metni sütunlara bölmek, tablolar ile çalışmak, resim ve grafikler ile çalışmak-Microsoft PowerPoint konuları : Slaytlar ile çalışmak, metin ve resim ekleyip biçimlendirmek, slayt düzenleri ile çalışmak, slaytlara nesneler eklemek- Microsoft Excel konuları: Çalışma kitapları ile ilgili temel işlemler, çalışma sayfalarına veri girmek (hücre, satır, sütun, aralık seçmek, sütun ekleyip çıkarmak, vb.), karakterleri, hücreleri ve sayıları biçimlendirmek, sayfaları düzenlemek ve yazdırmak -Microsoft Excel konuları: Formülleri kullanmak (toplama, işlevler (topla, ortalama, en büyük, en küçük), eğer, ve, eğersay, serbest hesaplamalar), başvuru türleri (göreceli, mutlak ve karma başvurular), grafikler ile çalışmak-Microsoft Excel konuları: Koşullu biçimlendirmeyi kullanmak, verileri sıralamak, verilere filtre uygulamak-Microsoft Excel uygulamaları

İnternet konuları: İnterneti oluşturan temel bileşenler (internet protokolleri, web sayfası, URL, ISP, IP adresi, internet adresi, vb.), Internet Explorer kullanımı, elektronik posta kullanımı.

C dilini ve öğretmek ve Dev C++ uygulamasının hazırlamasını sağlamak

C dilin temelleri verildikten sonra, döngüler, fonksiyonlar, sınıf yapısı, kütüphaneler verilerek örnek yazılım uygulamaları DEV C++ ile yapılacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları:

1) Dev C++ programinin sistemde kurmak ve hakim olmak.

2) Algoritmaları C diline çevirip kod yazma kabiliyyetine sahip olmak.

3) kod hatalarını gidermek.

Ders Bilgi Paketi İçin Tıklayınız...

https://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/computer_fundamentals_tutorial.pdf

Ön Kosul Dersi BPR 103 Algoritma ve Programlamaya Giriş


Görsel programlamaya hızlı ve kolay bir giriş yapmak ve diğer dillere hazırlık olacak altyapıyı vermek. Ayrıca VB.Net ile görsel tasarım için gerekli temel konuları öğrenmeyi salamak.

CAD veya Bilgisayar Destekli Tasarım İngilizce de bu işi yapmak için yazılan programlara verilen genel bir ad olan "Computer Aided Design” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan CAD terimi ile ifade edilir.

Davranış,

Bir disiplin olarak doğmasının nedeni,

Örgütsel davranış bilimi nedir?

Örgütlerde insan davranışı neden çok önemli?

Örgütsel davranış modeli

Yönetim ve Psikoloji ile İlişkisi

Örgütsel davranışın ilgi alanı...

Bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın donanım ve yazılımları

1) Analog ve sayısal kavramları ayırt eder 2) Sayı sistemlerini bilir, Sayı sistemleri arasında dönüşümler yapabilir 3) Sayı sistemlerinde dört işlem yapabilir ve tümleyen aritmetiğini bilir 4) Kodlama sistemlerini açıklar

Bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın donanım ve yazılımları
Haberleşme nedir? 

Sistem tanımlamak, Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilmek yeterliklerinin kazandırılmasıdır. 

Edward Bernays

Ivy Lee 

Halkla İlişkiler duayenlerinin yapmış olduğu halkla ilişkiler kampanyalarına geniş bir şekilde yer verilmesi, aynı zamanda günümüz dünyası ve ülkemizde şirketlerin yapmış olduğu halkla ilişkiler faaliyetlerine öğrencilerin de sunum katkılarıyla geniş bir şekilde yer verilmektedir.

Halkla İlişkiler Kampanyalarında yapılan örnek faaliyetler.

Tüketim Toplumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen küresel dünyada, kurumlar, firmalar, markalar tüketicilerini(hedef kitle) -(target people)  belirlemek adına tüketici davranışlarına gereksinimleri vardır.

Güvenlik Projelendirmesinin hazırlanabilmesi için hangi konulara ihtiyaç olunduğunu bilebilecek

Güvenlik Projelendirmesinin neleri içerdiğini anlatabilecek

Güvenlik Projelendirmesinde maliyet hesabı yapılırken

Hazırlanan risk analizinde önceliklerin neler olduğunu tespit edebilecek

Hazırlanan Güvenlik Projesinin ilgili kısımlarını Koruma ve Güvenlik Planına dahil edebilecek 

Güvenlik Projelendirme Sürecinde gerekli yazışmaları yapabilecek


Ders Kategorileri